ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2514 โดย นายปรัชญ กรุมรัมย์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นป.1-4 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ป.6 มีเขตบริการ 2 หมู่บ้านคือ บ้านหนองแดง และบ้านกุดจิก มีเนื้อที่ 2 แปลงคือ 1. แปลงที่ตั้งโรงเรียน และ 2 แปลง โครงการสวนป่า รวม เนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 96.8 ตารางวา ปัจจุบัน คือนายยรรยง ฦาชา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก

คำขวัญ ของโรงเรียน คือ คุณธรรม นำความรู้ สู่ชุมชน

ปรัชญาของโรงเรียน นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา “ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ”


กลับหน้าหลัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนหนองแดงกุดจิกความเห็น (0)