"อัตตาสูง" ... (อยู่ให้เขารัก จากให้เขาเสียดาย ตายให้เขาคิดถึง : สมพงศ์ สิงหา)


"สมพงศ์ สิงหา" กล่าวไว้ในหนังสือ "อยู่ให้เขารัก จากให้เขาเสียดาย ตายให้เขาคิดถึง" ว่า ...


"อัตตาสูง" หมายถึง คนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้คือ

  • มีการรับรู้ที่ค่อนข้างแข็ง ไม่ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ เธอผิด ฉันถูกเสมอ
  • ไม่ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง โยนความผิดให้กับผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม เอาแต่ได้ มีพฤติกรรมมุ่งเอาชนะทุกทาง
  • ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยึดติดกับความคิดเดิม ๆ
  • ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ชอบดูถูกผู้อื่น ยึดมั่นในตัวกู ของกู

คนที่มีลักษณะของความเป็นอัตตาสูงส่วนใหญ่มักจะกลายเป็นตัวปัญหาในทีมงานและจุดชนวนความขัดแย้งเป็นเชื้อไฟให้ลุกลามขยายความขัดแย้งให้ยุ่งยากมากขึ้นไปในที่สุด ซึ่งการแก้ไขต้องทำใจปล่อยวาง ไม่ยึดติดกับสิ่งต่าง ๆ ทั้งวัตถุและจิตใจ เปิดใจกว้าง ยอมรับคำตำหนิติชม ซึ่งมันเป็นการฝึกจิตต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง และผู้ที่มีอัตตาสูงต้องหัดพบปะสมาคมกับผู้อื่นหรือร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อเรียนรู้ในการปรับตัวจะช่วยลดอัตตาและความเห็นแก่ตัวเอง


.......................................................................................................................................................

การรู้ทันจิตตัวเองกลายเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องนี้
ยิ่งเรียนสูงมาก ยิ่งประสบความสำเร็จมาก
ก็มักจะลืมคิดถึงความคิด จิตใจของคนอื่น

การฝึกลดอัตตาเป็นเรื่องสำคัญ
ทำให้ตัวเองปล่อยวางได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ

ความเย็นจะมาแทนความร้อน

บุญรักษา ผู้ลดอัตตาทุกท่านครับ ;)...

.......................................................................................................................................................

ขอบคุณหนังสือดี ๆ ...

สมพงศ์ สิงหา. อยู่ให้เขารัก จากให้เขาเสียดาย ตายให้เขาคิดถึง. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, ๒๕๕๓.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หอมกลิ่นหนังสือความเห็น (0)