แนวคิด “รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง สังคมยั่งยืน” ​


การประชุมสัมมนา ผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ที่ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.58 ในหัวข้อเรื่อง “รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง สังคมยั่งยืน”

วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา ผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน

เพื่อส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างนักศึกษาและผู้เข้าร่วมอบรมระหว่างหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย

  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.)
  • สถาบันพระปกเกล้า – หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)
  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง – หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พ.ต.ส.)
  • สถาบันวิทยาการตลาดทุน – หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
  • วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม – หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
  • สถาบันวิทยาการการค้า – หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)

สรุปสาระการสัมมนา “รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง สังคมยั่งยืน”

>>> การสร้างความมั่นคงของประเทศ จำเป็นต้องมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในทางนโยบาย เกิดการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีการกระจายโอกาสในทุกๆ ด้าน อย่างทั่วถึง เท่าเทียม โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษา ต้องสอนให้คนไทยคิดเป็น ทำเป็น รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ อาทิ ไฟฟ้า ระบบขนส่งมวลชน ที่เอื้อต่อการพัฒนาและรองรับการเปลี่ยนแปลง มุ่งสู่อนาคตร่วมกัน อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่อง เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
>>> การสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชน จะต้องมีการกระจายโอกาส และรายได้อย่างทั่วถึง ลดอัตราการว่างงาน ส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายและการออมอย่างสมดุล โดยเฉพาะในคนรุ่นใหม่ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงิน
>>> การสร้างความยั่งยืน จะต้องมีแนวนโยบาย และการพัฒนาในทุกๆ ด้านให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม


คำสำคัญ (Tags): #hr
หมายเลขบันทึก: 591159เขียนเมื่อ 16 มิถุนายน 2015 20:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มิถุนายน 2015 20:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี