สรุปเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพจาก km

1. ใช้กรณีศึกษาในการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกคิด วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น สามารถแก้ปัญหาได้ใน

สถานการณ์จริง และสถานการณ์จำลอง

2. ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ ประสบการณ์ และการเรียนรู้ที่ดี เช่น ppt คลิป

วีดีโอ กิจกรรมกลุ่ม เกมส์ สถานการณ์จำลอง การฝึกปฎิบัติลงพื้นที่ในชุมชน และองค์กร ภาครัฐและ

เอกชน

3. การนำข่าว ข้อมูล ความเคลื่อนไหว ในประเด็นทางธุรกิจ สังคม และความเป็นนานาชาติ มาเสวนาและ

เปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนอยู่เสมอ เพื่อฝึกให้นักศึกษาทันต่อการเปลี่ยนแปลง และฝึกการสืบค้นข้อมูลทาง

เทคโนโลยี พร้อมทั้งก้าวทันต่อข้อมูลข่าวสาร

4. การนำหลักการ แนวคิด และหลักการทางจริยธรรม มาใช้ในการสอนเพื่อพัฒนาจิตใจ สร้างความมีจิต

อาสาและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา

5. การมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษา เพื่อฝึกทักษะภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม และการ

บริหารความขัดแย้ง

6. การฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน เพื่อสร้างความกล้าแสดงออก ทักษะการพูดและการนำเสนอ เพื่อสร้างอัต

ลักษณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของตน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM แผนการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

ถ้าสนใจเรื่องการสอนผ่าน website

ลองไปใช้ที่ www.classstart.org

ได้นะครับ

พรพิมล พิมพ์แก้ว
IP: xxx.158.206.123
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ด้านการเรียน การสอน โดยใช้เทคนิคเพื่อให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ