บันทึกความจำ (๑๔): การลงนามตามคำรับรอง

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ตรวจการอัยการ (นายวิชช์ จีระแพทย์) เป็นประธานการจัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนักงานในส่วนต่างจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พร้อมพิธีลงนาม โดยผ่านระบบ VDO Conference ถ่ายทอดสดไปยังสำนักงานอัยการภาค ๑ - ๙ จัดโดยสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร(สพร) ณ ห้องประชุม ๗๐๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ

หลังจากสำนักงนานอัยการภาร ๑ - ๙ ได้ทำพิธีเปิดของแต่ละสำนักงานฯแล้ว สำนักงานอัยการสูงสุด โดยบริษัทที่ปรึกษา ได้ชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับสำนักงาน ให้แก่สำนักงานอัยการภาค และสำนักงานอัยการจังหวัด ได้รับทราบเกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับสำนักงาน ได้แก่ตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่แต่ละสำนักงานจะต้องรับผิดชอบ หลังจากนั่นประธานในพิธีได้เน้นย้ำนโยบายและความสำคัญในการลงนามในคำรับรองดังกล่าว

ในพิธีลงนามดังกล่าว เป็นการลงนามในคำรับรองระหว่าง อธิบดีอัยการ,อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค กับ อัยการจังหวัด,อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว และอัยการจังหวัดคดีศาลแขวง โดยมีสำนักงานอัยการจังหวัด จำนวน ๑๑๑ แห่ง สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จำนวน ๗๖ แห่ง และสำนักงานอัยการคดีศาลแขวง จำนวน ๒๐ แห่ง ทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้

การลงนามตามคำรับรองดังกล่าว จะทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และผลการประเมินการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเป็นปีแรกที่ได้ดำเนินการจัดทำคำรับรองผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดระดับสำนักงานในครั้งนี้ หลังจากหลายปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการลงนามคำรับรองตัวชี้วัดในระดับองค์กรเท่านั่น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยคมคิด เพื่อชีวิตที่ดีความเห็น (0)