S W O T

ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงยุทธ (อัลเบิร์ต ฮัมฟรี) วิเคราะห์แนวคิดด้านการตลาดโดยทั่วไปขององค์กร

การประเมินผลขององค์กร ในส่วนราชการ ๔ มิติ คือ ๑. มุมมองด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ๒. มุมมองด้านคุณภาพการให้บริการ ๓. มุมมองด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ๔. มุมมองด้านการพัฒนาองค์กร โดยในแต่ละมิติจะต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กร ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า BSC เป็นเครื่องมือที่ช่วยนำกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งอาศัยการวัดหรือการประเมินอันจะช่วยให้องค์กร มีความสอดคล้องและมีทิศทางเดียวกันซึ่งการมุ่งเน้น ความสำเร็จขององค์กร จะต้องพิจารณาจากตัวชี้วัดทั้ง ๔ มิติ ปัจจัยอื่น ๆ ที่จะทำให้แผนปฏิบัติงานบรรลุผล ได้แก่ ๑.วิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาในการนำกิจกรรมไปปฏิบัติควรจะระบุแนวทางในการปฏิ-บัติตามกิจกรรมนั้นๆด้วย เช่น ประชาสัมพันธ์โดยใช้การติดประกาศ อีเมล์ และมีการติดตาม ผลทุกสัปดาห์ เป็นต้น ๒. ความเสี่ยงของขั้นตอนหรือกิจกรรม เพื่อให้แผนปฏิบัติงานเป็นแผนที่คำนึงถึงการปฏิบัติงาน จริง ๆ จึงควรมีส่วนที่เรียกว่า "การวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคของขั้นตอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ " เช่น ความเสี่ยงของกิจกรรมการจัดฝึกอบรม คือ หน่วยงานต่างๆมีงานมากไม่สามารถส่งคนเข้ามารับการฝึกอบรม พร้อมกันได้ครั้งละหลายคน ๓. แผนปฏิบัติงานรองรับ/แผนปฏิบัติงานสำรอง ให้นำเอาความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น มาวิเคราะห์เพื่อหาทางป้องกันแก้ไข หรือ ลดผลที่จะเข้ามากระทบต่อแผนปฏิบัติโดยรวม เช่น อาจจะต้อง แบ่งการฝึกอบรมออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ หรืออาจจะเริ่มกำหนดการฝึกอบรมให้เร็วขึ้นและทยอยฝึกอบรมทั้งปี ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 49.230.79.136ความเห็น (0)