เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 7

1. induce เป็นคำกริยา (v) มาจากอุปสรรค in แปลว่า เข้าไป + duc แปลว่า นำ induce ตามรูปศัพท์ หมายถึง นำเข้าไป แต่ใช้ในความหมายต่อไปนี้

1.1 โน้มน้าว จูงใจ ชักนำ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่ไม่ฉลาด หรือไม่ถูกต้อง) เช่น

Nothing would induce me to vote for him again.

ไม่มีอะไรที่จะโน้มน้าวผมให้ลงคะแนนเสียงเลือกเขาอีก

1.2 ก่อให้เกิดขึ้น เช่น

Adding more fertilizer to soil will induce rapid plant growth.

การใส่ปุ๋ยเพิ่มลงในดิน จะทำให้พืชเติบโตเร็ว

Stress-induced allergy ภูมิแพ้ที่เกิดจากความเครียด

1.3 กระตุ้นให้คลอด (โดยใช้ยา หรือวิธีการทางแพทย์) เช่น

The doctor decided to induce labour.

คุณหมอตัดสินใจกระตุ้นให้คลอด

She had to be induced because the baby was four weeks late.

หล่อนต้องได้รับการกระตุ้นให้คลอด เพราะว่าเด็กทารกเกินกำหนดมา 4 สัปดาห์

1.4 สรุปเป็นข้อความทั่วไปจากการสังเกตข้อเท็จจริง, อนุมานจากเหตุผลจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ หรือจากสิ่งเฉพาะไปสู่สิ่งสากล, ใช้เหตุผลแบบอุปนัย (ศัพท์ตรรกศาสตร์)

1.5 ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าหรือประจุแม่เหล็กด้วยการเหนี่ยนำ (ศัพท์ฟิสิกส์)

2. in-duce-ment เป็นคำนาม โดยมาจากกริยา induce+ -ment กลายเป็น inducement ตามรูปศัพท์อาจสื่อความหมายว่า การชักนำ หรือถูกชักนำ แต่มักใช้หมายถึง เครื่องชักนำ หรือ สิ่งจูงใจ เช่น

Those tenants are not going to swap life-time security for shorter-term leases without some inducement.

ผู้เช่าเหล่านั้น คงจะไม่ยอมแลกความมั่นคงในชีวิตกับสัญญาเช่าที่มีช่วงระยะเวลาสั้นลง โดยไม่มีอะไรเป็นสิ่งจูงใจเสียบ้าง

The company is offering financial inducement to attract good job candidates.

บริษัทเสนอสิ่งจูงใจทางการเงิน เพื่อดึงดูดผู้สมัครงานที่เก่ง

หนังสืออ้างอิง

สมศีล ฌานวังศะ. ภาษาน่ารู้: เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 4 ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ หน้า 73 ขอโทษที่มิอาจจะบอกฉบับได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (0)