KM การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการแบบฟอร์ม KMการจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

ชื่อหน่วยงานคณะเทคโนโลยีสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์

ประเด็นยุทะศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด (KPI)

เป้าหมายของตัวชี้วัด

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ

1. ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน

1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติด้านสังคมศาสตร์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน ( AEC)

1.ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1ปี

1. ร้อยละ 80

1. พัฒนาทักษะ เทคนิคการสอนของอาจารย์ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

แบบฟอร์ม KMแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

ชื่อหน่วยงานคณะเทคโนโลยีสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ :1. ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน

องค์ความรู้ที่จำเป็น (K):1. พัฒนาทักษะ เทคนิคการสอนของอาจารย์ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด (KPI) :1.ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1ปี

เป้าหมายของตัวชี้วัด :1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติด้านสังคมศาสตร์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน ( AEC)

ชื่อหน่วยงานคณะเทคโนโลยีสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์

ลำดับที่

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

1

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1 วัน

(13 พ.ค. 58)

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการสอน

1 ประเด็น (เทคนิคการสอน)

คณะกรรมการ KM ด้านการเรียนการสอน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

2

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอน

ภายใน พ.ค. - ส.ค.

จำนวนครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

8 ครั้ง

คณะกรรมการ KM ด้านการเรียนการสอน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

3

รวบรวมสรุปแนวทางเทคนิคการสอนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของอาจารย์

ภายใน พ.ค. - ส.ค.

จำนวนแนวทางเทคนิควิธีการสอน

5 แนวทางเทคนิควิธีการสอน

คณะกรรมการ KM ด้านการเรียน

การสอน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

4

เผยแพร่เทคนิควิธีการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอนนำไปใช้ในการสอน

1 ภาคเรียน

ร้อยละของอาจารย์ที่นำเทคนิคการสอนไปใช้จริง

ร้อยละ 90

อาจารย์ผู้สอนคทส.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

5

ประชุมเพื่อประเมินประสิทธิภาพเทคนิควิธีการสอนและสรุปเทคนิคการสอนที่เป็Best Practices

ภายใน 30วันหลังสิ้นภาคเรียน

จำนวนเทคนิควิธีการสอนที่เป็น Best Practices

เทคนิควิธีการ

สอนอย่างน้อย 2 วิธีที่เป็น Best Practices

คณะกรรมการ KM ด้านการเรียนการสอน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

6

เผยแพร่เทคนิควิธีการสอนที่เป็น Best Practices ให้แก่อาจารย์ผู้สอนนำไปปฏิบัติ

ภายใน 30วันหลังสิ้นภาคเรียน

ร้อยละของอาจารย์ที่นำ Best Practices ไปใช้

ร้อยละ 100

อาจารย์ผู้สอน คทส.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ทบทวน : …………………………………….

(………………………………………)

…………../…………………/………..

ผู้อนุมัติ : …………………………………….

(………………………………………)

…………../…………………/………..

																																																																								<pre><br>
																																																																								</pre>
คำสำคัญ (Tags): #km
หมายเลขบันทึก: 591130เขียนเมื่อ 16 มิถุนายน 2015 09:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มิถุนายน 2015 09:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี