บันทึก : การอบรม หน่วยบูรณาการกับ กศน.ห้วยเม็ก

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดหน่วยบูรณาการต้องมาจากปัญหาในท้องถิ่น เชื่อมโยงกับ มาตรฐาน กำหนดเป็นรายวิชา คือ แก่นที่ครู กศน.ถ้า ได้ลงมือทำ ทุกขั้นตอน จะเข้าใจ ภาพของการจัด กศ. มากขึ้น

ขอขอบพระคุณทาง กศน.ห้วยเม็ก ที่ให้โอกาส และ ได้เชิญคณะเรา ไปจัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ หน่วยบูรณาการและการแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ก่อนการอบรม ก็เป็นกิจกรรมพูดคุยเล่าเรื่อง โดยแบ่งกลุ่มสนทนาเป็น 3 วง หลังจากนั้น พวกเราได้มาช่วยกัน group ตีความ จากการเล่าเรื่องของ ครู กศน. ดังนี้

1)การเตรียมการสอนของครู
-การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา กศน. ห้วยเม็ก มีการดำเนินการร่วมกันในระดับจังหวัด โดยครู กศน. จากทุกอำเภอโดย การศึกษาหลักสูตร กศน.2551 หลังจากนั้น ได้นำมาจัดทำเป็นคำอธิบายรายวิชา จำนวนหน่วยกิต/ชัวโมง และจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ ในรายวิชาบังคับ และ รายวิชาเลือก เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ทุกอำเภอ
-การศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กศน.ห้วยเม็ก โดย ครู กศน. ห้วยเม็กทุกคน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ โดยแบ่งกลุ่มกันศึกษา เนื้อหารายวิชาที่มีความซ้ำซ้อนกันพื่อ นำมาบูรณากัน (บูรณาการภายในวิชา เป็นส่วนใหญ่) และจัดทำเป็น แผนบูรณาการเพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติ และนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-ศึกษาแผนบูรณาการ จัดเตรียม สื่อ ใบงาน ใบความรู้ ในรายวิชาที่สอน ร่วมกับ การศึกษาหนังสือเรียน ในแต่ละรายวิชา เพื่อเตรียมการสอน ล่วงหน้า (ยึดหนังสือเรียน / เนื้อหา เป็นหลัก)

2)กระบวนการจัดการเรียนรู้
-รูปแบบการสอนที่พบ คือ การพบกลุ่ม (เปลี่ยนชื่อเป็น การจัดกระบวนการเรียนรู้) การมอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาด้วยตัวเอง การจัดทำโครงงาน การศึกษาด้วย อินเทอร์เน็ต ETV
-มีหลักการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ พิจารณาจากเนื้อหา ยาก ปานกลาง/ปกติ ง่าย ดังนี้
o เนื้อหายาก เชิญวิทยากรมาร่วมให้ความรู้
o เนื้อหาปานกลาง/ปกติ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบชั้นเรียนปกติ
o เนื้อหาง่าย ศึกษาด้วยตนเอง และจัดทำรายงาน ใบงาน ส่งครู
- สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ คือ สื่อเอกสารได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ , สื่อเทคโนโลยี ได้แก่ อินเทอร์เน็ต ETV , แหล่งเรียนรู้ , สูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน , ศูนย์การเรียนรูประจำอำเภอ และ ใช้หนังสือแบบเรียนเป็นหลัก

3)ผลการสอน/ความภาคภูมิใจ
-นศ.สามารถจบตามหลักสูตร
-ประกอบอาชีพได้
-สามารถเข้าเรียนต่อได้ในระดับที่สูงขึ้น
-เกิดทักษะเพิ่มขึ้น เช่น ใช้อินเทอร์เน็ต สืบค้นได้เอง

4) ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน
- ด้านคุณลักษณะ พบว่า นศ.ยังมีปัญหาด้านพฤติกรรม และคุณลักษณะที่สำคัญ ได้แก่ ความรับผิดชอบ เช่น ไม่ส่งงานตามกำหนด ขาดเรียนบ่อยครั้ง ขาดแรงจูงใจต่อการเรียน
- ไม่เอาใจใส่การเรียนรู้ เจตคติไม่ดี เช่น ต้องการเพียงแค่ให้ได้วุฒิการศึกษา นศ.ที่เป็นวัยรุ่น มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ชักชวนเพื่อนไม่ให้มาเรียน สมาธิสั้น , ไม่กล้าแสดงออก
- ด้านความรู้ พบว่า ยังมีปัญหาในการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มีความรู้ไม่เหมาะกับระดับชั้น
- ด้านทักษะ พบว่า ยังมีปัญหาในด้านการใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ทักษะการเขียนสื่อความ การพูด การสื่อสาร เป็นต้น
-ผู้สูงวัยมีปัญหาด้านสายตา มองตัวหนังสือไม่ชัด ลืมหนังสือ และขี้อาย

ฝึกทำงานกระบวนการกลุ่ม ทุกคนกระตือรือร้น ให้ความร่วมมือดี มาก

หลังจากนั้น ต่อด้วยการบรรยายความรู้ และฝึกปฏิบัติ ทบทวนเรื่องหลักสูตร การจัดทำหน่วยบูรณาการ และวิจัยในชั้นเรียน ด้วยเวลาที่น้อย แต่เนื้อหาอัดแน่น .. พวกเราคณะวิทยากร ได้มา ล้อมวงสะท้อนคุยกัน ถึง ครู กศน. เราพบว่า กศน.ห้วยเม็ก ค่อนข้างมีมาตรฐานเป็นระบบได้ชัดเจน มี หลักสูตรสถานศึกษา ระบบการเรียนการสอน ระบบการรับ ลงทะเบียน นศ. ดีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ เรามองว่า เป็น Gap (กศน.กับ สพฐ. ไม่ต่างกัน ) คือ การนำหลักสูตรฯ ไปใช้ และ ความเข้าใจต่อการจัดการศึกษาตามหลักสูตร (ที่มาของหลักสูตร) และยังยึดตำราและแบบเรียน Content Based เพราะ ทางหน่วยเหนือ ได้มีการจัดพิมพ์ตำรา (คล้าย สพฐ.) ทำให้สะดวกกับครู แต่ ก็มีผลเสียเหมือนกัน ..ำเสนอความรู้

ตัวแทนแต่ละกลุ่ม ได้มาสรุปการทำงานกลุ่ม

การจัดหน่วยบูรณาการต้องมาจากปัญหาในท้องถิ่น เชื่อมโยงกับ มาตรฐาน กำหนดเป็นรายวิชา

คือ แก่นที่ครู กศน.ถ้า ได้ลงมือทำ ทุกขั้นตอน จะเข้าใจ ภาพของการจัด กศ. มากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (0)