APO - สำหรับการทำงานกับทีม

ในการทำงานเป็นทีมร่วมกับสมาชิกของทีม ไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่ง หรือรับผิดชอบหน้าที่ใดในทีม การมี APO เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะเป็นรากฐานของความสำเร็จของทีม จงใช้ APO เสมอในสถานการณ์ต่างๆ

A - Appreciative ชื่นชม ยอมรับ นับถือ ในความแตกต่าง ความคิด ความเห็น ความเป็นเขา
P - Positive มองเชิงบวก มองหาสิ่งที่เป็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน อยู่ร่วมกัน
O - Optimistic มองโลกในแง่ดีเสมอ เห็นสิ่งที่อยู่แบบเร้าคุณธรรม

เราสามารถนำเอาหลักการ APO ไปใช้งานได้อย่างเช่น กรณีทำงานในด่านหน้างานสุขภาพ ก็ใช้ APO กับการทำงานร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. ผู้ที่เป็นทีมนิเทศ จากจังหวัดก็ใช้ APO กับการลงพื้นที่ไปทำงานได้เช่น กัน

APO ยังสามารถนำไปใช้กับระดับครอบครัวได้ด้วย

เรื่องราวสั้นๆ APO นำมาฝากผู้ทุกท่านครับ

เชื่อมั่น
ดร.โหน่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์กลางการเรียนรู้ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ความเห็น (0)