ลูกเสือสันติสุข

เป็นที่ยอมรับว่า ค่านิยม 12 ประการของรัฐบาลได้รับการตอบรับในสังคมพอสมควร เพราะเป็นช่วงที่สังคมส่วนใหญ่อยากเห็นสันติสุข คู่กับสังคมสงบสุข โดยพลเมืองอยู่ในกรอบของศีลธรรมและเคารพกติกาของสังคม เคารพตนเอง ให้เกียรติผู้อื่นและยึดสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของประเทศที่ทุกคนต้องยึดถือและหวงแหน

สถานศึกษาถูกพุ่งเป้าให้เป็นสถาบันแห่งการอบรมกล่อมเกลา ระดับพื้นฐาน ในการสร้างค่านิยม 12 ประการ เป็นสถาบันแรก และเป็นสถาบันเดียวที่จัดการศึกษาแก่ทุกคนตั้งแต่เด็กจนตาย หรือตั้งแต่อนุบาล ถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศรัย ความหวังของสังคมอยากให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งทำหน้าที่ในการสร้างค่านิยม ให้กับคนให้มากที่สุด

ความคาดหวังในสังคม จึงทำให้สถานศึกษาปรับตัวเอง เพื่อให้เป็นแบบดีกว่ามาบอกเล่าในสิ่งเหล่านี้ ต้นแบบในเรื่องค่านิยมจึงถูกหยิบมาปัดฝุ่นถึงกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดอยู่ประจำว่าอย่างไหนควรประยุกต์ อย่างไหนควนเลิกและอย่างไหนควรสนับสนุน

กิจกรรมลูกเสือ จึงได้เป็นพระเอกในเรื่องนี้ ทั้งที่ทำกันมา 100 กว่าปี แต่ก็เฟื่องฟูในบางยุคสมัยหรือค่อนข้างชงักในบางปีหรือทศวรรษ ก็แล้วแต่นโยบายหรือธงที่จะชี้นำเรื่องนี้

กิจกรรมลูกเสือ คือกิจกรรมที่สร้างค่านิยม 12 ประการได้อย่างดี และดีมาก เพราะแก่นแท้ของลูกเสือคือการสร้างคนให้มีวินัย เคารพตนเอง เคารพผู้อื่น และยึดมั่นในสถาบันต่างๆอย่างเข้ากระดูกดำ เราอยากเห็นสถานศึกษาชูธงกิจการลูกเสือ เพื่อสร้างสันติสุขในชาติในเร็ววัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ความเห็น (0)