กฎหมายบังคับโทษจำคุก ตอน กฎหมายเรือนจำจีน (2)

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเรือนจำจีนโดยทั่วไป เช่น การตรวจร่างกาย ทรัพย์สินของผู้ต้องขัง สิ่งของต้องห้าม การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังป่วย ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเรือนจำชั่วคราว การตรวจค้นผู้ต้องขังหญิง การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโทษประหารชีวิต การตรวจร่างกาย การแจ้งผลการตรวจสอบทางกายภาพไปยังศาลประชาชน ฯลฯ เรือนจำจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางเรือนจำกำหนด.........................


กฎหมายเรือนจำจีน

การปฏิรูปเรือนจำและความทันสมัยของประเทศจีน (กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) ต่อ

Ø การรับตัวผู้ต้องขังไว้ควบคุมในเรือนจำ

หลักเกณฑ์การรับตัวผู้ต้องขังไว้ควบคุมในเรือนจำ เจ้าหน้าที่ตำรวจเรือนจำจะควบคุมเฉพาะบุคคลที่มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกตามหมายศาล หรือตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในด้านต่างๆ ได้แก่

ศาลประชาชนจีน

Ø การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยทั่วไป

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยทั่วไป เช่น การตรวจร่างกาย ทรัพย์สินของผู้ต้องขัง สิ่งของต้องห้าม การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังป่วย ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเรือนจำชั่วคราว การตรวจค้นผู้ต้องขังหญิง การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโทษประหารชีวิต การตรวจร่างกาย การแจ้งผลการตรวจสอบทางกายภาพไปยังศาลประชาชน ฯลฯ เรือนจำจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางเรือนจำกำหนด

การตรวจค้นผู้ต้องขัง

Ø การควบคุมผู้ต้องขัง

เรือนจำจะดำเนินการควบคุมเฉพาะบุคคลที่มีหมายศาลหรือมีคำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิต ประหารชีวิต และโทษจำคุกอื่นๆ ซึ่งจะต้องดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

การควบคุมผู้ต้องขังก่อการจลาจล

การควบคุมผู้ต้องขัง

Ø การร้องทุกข์

การร้องทุกข์ของผู้ต้องขัง ให้ทางเรือนจำจัดกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ต้องขัง และให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ นอกจากนั้นส่วนผู้ต้องขัง ยังมีสิทธิฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจเรือนจำและบุคลากรอื่นๆกรณีมีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

Ø การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังป่วย หญิงมีครรภ์ พิการหรือทุพลภาพและอื่นๆ

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังป่วยที่กำหนดให้ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ การปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์ การปฏิบัติต่อทารกซึ่งเกิดในเรือนจำให้ได้ดื่มนมจากแม่ การปฏิบัติผู้ต้องขังสูงอายุ (60ปี) การปฏิบัติผู้ต้องขังพิการสูญเสียทางกายภาพของความสามารถในการทำงาน เป็นต้น จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนด

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

Ø การลดวันต้องโทษและการทำทัณฑ์บน

ผู้ต้องขังที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดในระหว่างต้องต้องโทษ มีสิทธิที่จะได้รับวันลดโทษโดยศาลประชาชน ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามที่กำหนด ไว้ในทัณฑ์บน

สิทธิที่จะได้รับวันลดโทษโดยศาลประชาชน

Ø การปล่อยตัวผู้พ้นโทษ

เรือนจำจะต้องจัดทำใบรับรองการปล่อยตัว (รวมถึงการรายงานความประพฤติในระหว่างต้องโทษ) ให้กับผู้ต้องขังที่พ้นโทษเพื่อไว้แสดงตนกับตำรวจในท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้พ้นโทษ

..................


หมายเหตุ โปรดติดตามกฎหมายบังคับโทษจำคุก ตอน กฎหมายเรือนจำจีน (3) เป็นตอนต่อไปน่ะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (2)

ขอบคุณมากครับอาจารย์ต้น

ขอบคุณมากครับอาจารย์ต้น