การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย ทองใบ ปัดทำ

หน่วยงาน โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลองรูปแบบ One-Shot Case Study วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำโครงงานของนักเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงานได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 43 คน ผู้รายงานได้ทำการศึกษาข้อมูลในทางวิชาการในปีการศึกษา 2554 เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผู้รายงานจึงเลือกที่จะทำการศึกษากับนักเรียนกลุ่มนี้

ผู้รายงานดำเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การทำโครงงาน จำนวน 5 แผน 12 ชั่วโมง แบบสังเกตพฤติกรรมการทำโครงงานของนักเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเป็นแบบอัตนัยชนิดตอบสั้น จำนวน 10 ข้อ และแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ รวม 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน

จากนั้นผู้รายงานได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การทำโครงงาน ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นโดยใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 5 แผน 12 ชั่วโมง ในขณะดำเนินการสอนได้เก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยใช้บันทึกประจำวันของครู ภาพถ่าย แบบสังเกตพฤติกรรมการทำโครงงาน แบบบันทึกการปฏิบัติงานของกลุ่มนักเรียน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนครั้งต่อไป จากนั้นให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบอัตนัยชนิดตอบสั้น จำนวน 10 ข้อ และแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ รวม 30 ข้อและให้นักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน มีคะแนนเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 24.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ơ) เท่ากับ 1.43 คิดเป็นร้อยละ 80.78 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 80 และจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คือ ร้อยละ 100

2. นักเรียนมีพฤติกรรมการทำโครงงานอยู่ในระดับมากโดยมีคะแนนเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 4.20 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ơ) เท่ากับ 0.53 คิดเป็นร้อยละ 84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 80 และจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คือ ร้อยละ 100

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานอยู่ในระดับมาก (µ= 4.23) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ơ) เท่ากับ 0.21

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระสำคัญในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๕ความเห็น (0)