เตรียมการประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ ๒


เตรียมการประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ ๒

การประชุมนี้ จะจัดระหว่างวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเรียนรู้ ทีมผู้จัดได้เตรียมแบบสอบถามสถาบันการศึกษาของบุคลากรสุขภาพ สำหรับนำมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดประชุม ดังต่อไปนี้

แบบสอบถาม หัวข้อ Preparation of learners

คำชี้แจง ผู้เรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ที่มีคุณภาพ และทำงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ดังนั้น คณะทำงานดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อเรื่อง Competency of Learners จึงเห็นควรให้มีการรวบรวมข้อมูลจากสถาบันผู้ผลิต

กรุณาให้ข้อมูลการดำเนินงานในปัจจุบันในสถาบันการศึกษาของท่าน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเป็นภาพรวมในระดับแต่ละวิชาชีพ และสหสาขาวิชาชีพทางสุขภาพ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ต่อไป

"การเตรียมผู้เรียน (Preparation of leaners)" ในที่นี้ หมายถึงการเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะเข้าสู่วิชาชีพทางสุขภาพ ทั้งทางด้านทัศนคติ วิชาการ และสังคม ซึ่งกระบวนการเตรียม จะแบ่งเป็น 3 ช่วงคือ

1) ก่อนเข้าสู่การเรียนรู้ในวิชาชีพ (ก่อนการสอบคัดเลือก และหลังการสอบคัดเลือก)

2) ระหว่างการเรียนรู้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามที่กำหนดในหลักสูตร

3) ช่วงก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การประกอบวิชาชีพตามสาขาที่ศึกษามานั้นๆ

1.การเตรียมผู้เรียน ช่วงก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในวิชาชีพ

สถาบันการศึกษาของท่าน มีการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนเข้าเรียนหรือไม่

( ) ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 2) ( ) มี

( ) ก่อนการสอบคัดเลือก

( ) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

( ) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

( ) อื่นๆ (โปรดระบุ เช่น การเตรียมครูแนะแนว ผู้ปกครอง)........................................................

กรุณาระบุกิจกรรม/ โครงการ (หากมีหลายกิจกรรม โปรดเลือก 5 กิจกรรม ที่พิจารณาแล้วว่า สามารถสร้างความเข้าใจต่อวิชาชีพ ให้กับผู้เรียนได้) (โปรดแนบเอกสารรายละเอียดโครงการ)

โครงการที่ 1......................................................................................................................................................

โครงการที่ 2......................................................................................................................................................

โครงการที่ 3......................................................................................................................................................

โครงการที่ 4......................................................................................................................................................

โครงการที่ 5......................................................................................................................................................

( ) หลังผ่านการสอบคัดเลือก

กรุณาระบุกิจกรรม/ โครงการ (หากมีหลายกิจกรรม โปรดเลือก 5 กิจกรรม ที่พิจารณาแล้วว่า สามารถสร้างความเข้าใจต่อวิชาชีพ ให้กับผู้เรียนได้) (โปรดแนบเอกสารรายละเอียดโครงการ)

โครงการที่ 1......................................................................................................................................................

โครงการที่ 2......................................................................................................................................................

โครงการที่ 3......................................................................................................................................................

โครงการที่ 4......................................................................................................................................................

โครงการที่ 5......................................................................................................................................................

2.การเตรียมผู้เรียน ระหว่างกระบวนการเรียนรู้ในวิชาชีพ

( ) ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 3) q มี

( ) ใช้ระบบติดตามผู้เรียน (counseling and monitoring) (เช่นระบบการส่งเสริม ติดตาม แก้ไขปัญหาผู้เรียน)

( ) ด้านการศึกษา (เช่น ปัญหาการเรียน การสนับสนุนทุนการศึกษา)

( ) ด้านพฤติกรรมและสังคม (เช่น การดำรงตนในสังคม การทำหน้าที่พลเมือง การรู้คุณค่าความเป็นมนุษย์ ปัญหาสุขภาพกายและจิต)

( ) วิชาชีพ (การดำรงตนในวิชาชีพ)

( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................

วิธีการประเมินผล และความสำเร็จในการดำเนินการตามระบบ ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

( ) จัดกิจกรรม/ โครงการ

( ) ด้านการศึกษา

( ) ด้านพฤติกรรมและสังคม (การดำรงตนในสังคม การทำหน้าที่พลเมือง การรู้คุณค่าความเป็นมนุษย์)

( ) วิชาชีพ (การดำรงตนในวิชาชีพ)

( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................

กรุณาระบุกิจกรรม/ โครงการ (หากมีหลายกิจกรรม โปรดเลือก 5 กิจกรรม ที่พิจารณาแล้วว่า สามารถบรรลุคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันการศึกษา วิชาชีพ ได้มากที่สุด) (โปรดแนบเอกสารรายละเอียดโครงการ)

โครงการที่ 1......................................................................................................................................................

โครงการที่ 2......................................................................................................................................................

โครงการที่ 3......................................................................................................................................................

โครงการที่ 4......................................................................................................................................................

โครงการที่ 5......................................................................................................................................................

ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ

.........................................................................................................................................................................

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

...........................................................................................................................................................................

3.การเตรียมผู้เรียน ในลักษณะอื่นก่อนเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ

นอกเหนือจากกิจกรรมการเตรียมผู้เรียน ระหว่างกระบวนการเรียนรู้ในวิชาชีพ ในข้อ 2 ในสถาบันการศึกษาของท่านมีกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เรียนสู่การประกอบวิชาชีพหรือไม่

( ) ไม่มี ( ) มี

กรุณาระบุกิจกรรม/ โครงการ (หากมีหลายกิจกรรม โปรดเลือกกิจกรรม ที่พิจารณาแล้วว่า สามารถเตรียมผู้เรียนเข้าสู่การประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม) (โปรดแนบเอกสารรายละเอียดโครงการ)

โครงการที่ 1......................................................................................................................................................

โครงการที่ 2......................................................................................................................................................

โครงการที่ 3......................................................................................................................................................

โครงการที่ 4......................................................................................................................................................

โครงการที่ 5......................................................................................................................................................

ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือไม่อย่างไร…………………………………………………………………………


แบบสอบถามข้อมูลกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในสาขาวิชาชีพสุขภาพระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2558 (Criteria for Admission)

นิยาม

สาขาวิชาชีพสุขภาพ หมายถึงสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีองค์กรวิชาชีพดูแลกำกับการทำงานและจริยธรรม ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สภาวิชาชีพสาธารณสุข

กระบวนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในสาขาวิชาชีพสุขภาพ จำเป็นต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมเพื่อคัดกรองบุคคลที่มีศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านสติปัญญา ความรู้ ทักษะและเจตคติ สุขภาพกายและจิตสมบูรณ์ มีวุฒิภาวะ สามารถพัฒนาให้สำเร็จการศึกษาและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสาขาวิชาชีพทั้งด้านความรู้ และจริยธรรมสำหรับการบริการสุขภาพด้วยจริยธรรมและหัวใจความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ระบบการคัดเลือกต้องสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาสาขาวิชาชีพสุขภาพในหลักสูตรปริญญาตรี (criteria for admission) ปีการศึกษาปัจจุบัน เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละวิชาชีพสำหรับการจัดทำข้อเสนอแนะ (recommendation) หัวข้อ กระบวนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในสาขาวิชาชีพสุขภาพ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2558

ผู้ให้ข้อมูล วิชาชีพ......................................................................................................................

คำถามเกี่ยวกับระบบกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาสาขาวิชาชีพสุขภาพระดับปริญญาตรี

(โปรดแนบเอกสาร)

ระบบการคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

วิธีการคัดเลือก

(โปรดระบุวิชาที่สอบข้อเขียนและวิธีการอื่นๆที่ไม่ใช่การสอบข้อเขียนพร้อมสัดส่วนคะแนน)

จำนวนรับ

1.ผ่านระบบกลางของ สกอ.

(Admission)

2.รับตรง

2.1 รับตรงผ่านระบบการคัดเลือกของคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย

2.2 ผ่านระบบการคัดเลือกของกลุ่มสถาบันวิชาชีพ

2.3 ผ่านระบบโควตาพื้นที่

2.4 โควตาความสามารถพิเศษ

2.5 โควตาสำหรับผู้พิการ

2.6 โครงการรับสมัครนักเรียนสมทบภาคภาษาอังกฤษ

2.7 โครงการรับสมัครนิสิตนักศึกษาที่จบปริญญาตรีแล้วเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรพิเศษ

2.8 อื่นๆ .......................................

3. อื่นๆ(โปรดระบุ)


การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพในคณะของท่าน

5 หมายถึง มากที่สุด

4 หมายถึง ค่อนข้างมาก

3 หมายถึง ปานกลาง

2 หมายถึง ค่อนข้างน้อย

1 หมายถึง น้อยที่สุด

ให้ทำเครื่องหมาย ü ในข้อที่ตรงกับความเห็นของท่านเพียงข้อเดียว

ข้อมูลสอบถามความเห็น

5

4

3

2

1

1.มีความเหมาะสมและมีความเท่าเทียมกันของผู้สมัครในทุกพื้นที่

2.สามารถคัดกรองผู้เรียนที่มีคุณสมบัติด้านคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความต้องการของสถาบัน

3.สามารถคัดกรองผู้เรียนที่มีศักยภาพด้านการศึกษาในการเรียนให้จบการศึกษาได้ตามเกณฑ์ปกติ

4.ความพึงพอใจของคณะ/สถาบัน ที่มีต่อความหลากหลายของวิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

1.โปรดระบุระบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในปัจจุบันของคณะ/สถาบันที่แสดงถึงแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) และเหตุผล................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2.โปรดระบุระบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในปัจจุบันของคณะ/สถาบันที่มีโอกาสในการพัฒนา (opportunity for improvement) และเหตุผล...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………

*****ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม*****

ท่านผู้อ่านบันทึกนี้ท่านใดมี best practice ตามแบบสอบถามดังกล่าว โปรดแสดงตัว และเล่าเรื่องราวของ best practice นั้น เพื่อเราจะได้เชิญมาร่วมขบวนการต่อยอดกิจกรรมต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จากเว็บไซต์ http://healthprofessionals21thailand.org/ และ ที่นี่ ดูชื่อของการประชุมวิชาการประจำปี ใน ๔ ปีข้างหน้า ได้ ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๙ เม.ย. ๕๘


หมายเลขบันทึก: 590433เขียนเมื่อ 21 พฤษภาคม 2015 09:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 พฤษภาคม 2015 09:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี