Active Citizen_ฮักนะ โมเดล ตอนที่3

ซึมซับ ยำ้ทวนปัญหาด้วยภาพวาดเล่าเรื่องราวด้วยภาพวาด 5 ภาพ​

ขั้นที่3 ขั้นลงพื้นที่สำรวจชุมชน

3.1ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจริงของชุมชน

3.2ทบทวนปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนที่เดินดิน ด้วยชุดคำถาม

3.2.1 หมู่บ้านนี้ชื่ออะไรอะไร

3.2.2 วาดเส้นอาณาเขตหมู่บ้าน

3.2.3 ถนนสายหลัก และถนนสายรอง

3.2.4 สถานที่สำคัญๆอยู่ตรงไหน

3.2.5 มีแม่น้ำลำคลอง ทุ่งหญ้า ป่าไม้ ตรงจุดไหน

3.2.6 ปัญหาอยู่จุดไหนบ้าง

3.2.7 มีสาเหตุมาจากอะไร

3.2.8 ผลกระทบจากปัญหามีอะไรบ้าง

วิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนที่เดินดิน

3.3 นำเสนอด้วยการ เล่าเรื่องราวด้วยภาพวาด3ช่องถึงปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ

3.4 ขั้นมองปัญหาชุมชนตนเอง

3.4.1.นักเรียนดูคลิป "หัวใจของพี่ใหญ่มาก "

จุดประสงค์เพื่อฝึกมองปัญหาในสังคมในหลายๆด้าน พี่เขามองปัญหาเป็นปัญญา ที่สำคัญคือไม่มีแขนทั้งสองข้างเพิ่มแรงบันดาลใจ

คลิป "หัวใจของพี่ใหญ่มาก "จากนั้นสุ่มตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงความคิดเห็น

3.4.2 มองปัญหาด้วยเครื่องมือแผนภาพต้นไม้

3.4.3 เมื่อทบทวนปัญหาชัดเจนแล้ว ทุกคนช่วยกันแชร์ภาพฝันของตนเองที่ต้องการให้เกิดจากการแก้ปัญหานั้น นำภาพฝันของทุกคนมาสังเคราะห์รวมกัน เป็นเป้าหมายที่อยากเห็น

เทคนิคต้นไม้เปลี่ยนปัญหาเป็นเป้าหมาย

3.4.4เมื่อทุกกลุ่มมีภาพฝัน/เป้าหมายชัดเจนแล้ว ครูโยนคำถามไปว่า จะทำอย่างไรคะภาพฝันเราจะเป็นจริง

นวัตกรรมจะเกิดที่จุดนี้ นวัตกรรมอาจเป็น

สิ่งประดิษฐ์ การทดลอง กิจกรรมค่าย สำรวจ,อนุรักษ์

3.4.5 นำเสนอด้วยภาพเล่าเรื่องราว 5 ภาพ

อยู่กับปัญหาด้วยภาพวาดเล่าเรื่องราวด้วยภาพวาด 5 ภาพ

ขั้นที่4 ขั้นเขียนเค้าโครงร่าง

4.1 แต่งตั้งพี่เลี้ยงจิตอาสาประจำกลุ่ม

4.2 เขียนเค้าโครงร่างภายใต้ประเด็นคำถาม

>>>>1.1ปัญหาคืออะไร

>>>>1.2 สาเหตุของปัญหาคืออะไร

>>>>1.4 ผลกระทบจากปัญหาคืออะไร

>>>>1.5 ความคาดหวังหรือภาพฝันที่ต้องการให้เกิดขึ้นคืออะไร

>>>>1.6 จะแก้ปัญหานั้นอย่างไร

เค้าโครงร่างเรื่อง...............................................................

พี่เลี้ยงจิตอาสา...............................................................

ครูที่ปรึกษา...................................................................

ที่มาของปัญหา

.............(สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน) .....................................................................................................................................

.........................................................................................

.............(ปัญหา สาเหตุผลกระทบ) ............................................................................................................................

......................................................................................

.............(ทำไมถึงแก้ปัญหานั้น อย่างไร) .................................................................................................................

.................................................................................................

เป้าหมาย : อะไรคือภาพความสำเร็จที่อยากเห็น

......................................................................................................

วัตถุประสงค์ : จะทำอะไรเพื่อให้บรรลุภาพความสำเร็จ

1.......................................................................................

2.......................................................................................

3.......................................................................................

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อทำงานสำเร็จ

กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมอะไร

ขั้นตอนการดำเนินงาน

กลุ่ม

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ว่างานสำเร็จ

1............

2............

3............

......................................... ..........................................

( ) ( )

พี่เลี้ยง ครูที่ปรึกษา

ขั้นที่5 ขั้นนำเสนอเค้าโครงร่าง

5.1 เค้าโครงงานที่จะนำเสนอได้ต้องผ่านความเห็นชอบของพี่เลี้ยงและครูที่ปรึกษา

5.2 ประเด็นคำถามที่ถามเพื่อทบทวนโครงร่างได้แก่

©©© ทำอะไร ทำไมถึงคิดจะทำ /ทำทำไม

©©© คิดว่าตัวเองทำได้ไหม

©©© รู้อะไรบ้าง อะไรที่ไม่รู้

©©© ทำอย่างไรจึงจะรู้

©©© จะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ ถ้าเกิดแก้ปัญหาอย่างไร

นำเสนอเค้าโครงงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาทักษะศตวรรษที่21ด้วยโครงงาน(PBL)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดูคลิบ "หัวใจพี่ใหญ่มาก" หลายครั้ง มีแรงบันดาลใจมากครับ