การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้อย่างไร

การค้าระหว่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้อย่างไร

ในปัจจุบัน การค้าระหว่างประเทศเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทำให้ประเทศคู่ค้าเกิดการพัฒนาหลายด้าน ดังเช่น การเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตโดยการนำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยี เกิดการพัฒนาสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งเรื่องคุณภาพและต้นทุนสินค้า นอกจากนั้นการค้าระหว่างประเทศยังนำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศ ทำให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศมีเงินหมุนเวียนมากขึ้น มีผลทำให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานตามมาเป็นลำดับ

สำหรับเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ทำให้ประเทศต่างๆในโลกนี้ต้องทำการค้าขายกัน ที่สำคัญมีอยู่ด้วยกัน 2 ประการ คือ

1. ความแตกต่างของทรัพยากรในแต่ละประเทศ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศไทยมีพื้นที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก ซาอุดิอารเบียมีน้ำมัน จีนมีประชากรจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ ประเทศที่มีทรัพยากรชนิดใดมาก ก็จะผลิตสินค้าที่ใช้ทรัพยากรชนิดนั้นๆเป็นปัจจัยในการผลิตสินค้าออกมาเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าของประเทศอื่น

2. ความแตกต่างในเรื่องความรู้และความชำนาญในการผลิตสินค้า เนื่องจากผู้ผลิตในแต่ละประเทศจะมีความรู้ความชำนาญ และเทคโนโลยีในการผลิตสินค้า และบริการต่างๆแตกต่างกัน เช่น ประเทศญี่ปุ่นมีความรู้ความชำนาญในการผลิตเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประเทศเนเธอร์แลนด์มีความรู้ความชำนาญในการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความรู้ความชำนาญในการผลิตนาฬิกา

ความแตกต่างทั้งเรื่องทรัพยากรและความรู้ความชำนาญในการผลิตสินค้าดังกล่าวมานี้ส่งผลให้แต่ละประเทศเล็งเห็นประโยชน์จากการเลือกผลิตสินค้าบางอย่างที่มีต้นทุนต่ำกว่า มีความรู้ความชำนาญมากกว่าประเทศอื่น และเลือกสั่งซื้อสินค้าที่ผู้บริโภคในประเทศของตนต้องการแต่ไม่สามารถผลิตได้ หรือผลิตได้ในต้นทุนที่สูง หากเปรียบเทียบกับต้นทุนการนำเข้าสินค้า เหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นก็ทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศขึ้นนั่นเอง

เชน ม่วงสกุล ผู้เรียบเรียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายเล่าเรื่อง



ความเห็น (0)