๑๓๖. การวัดและประเมินผล ๒๐ : แบบทดสอบอัตนัยหรือแบบความเรียง


บันทึกที่ ๑๓๖ การวัดและประเมินผล ๒๐ : แบบทดสอบอัตนัยหรือแบบความเรียง


แบบทดสอบอัตนัยหรือแบบความเรียง แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ

๑. คำถามแบบจำกัดคำตอบ (restricted response questions)

๒. คำถามแบบขยายคำตอบ (extended response questions)

คำถามแบบจำกัดคำตอบ ลักษณะเป็นคำถามที่จำกัดเนื้อหาหรือขอบเขตที่จะให้ตอบ เช่น

๑) ให้นักเรียนอธิบายเรื่อง ให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

ก. ความหมายของอาหาร

ข. ประเภทของอาหาร

๒) ให้นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

คำถามแบบขยายคำตอบ เป็นคำถามที่ไม่จำกัดขอบเขตให้ตอบ ผู้ตอบสามารถตอบได้โดยอิสระโดยนำความรู้หรือประสบการณ์ที่ตนมีอยู่มาจัดระบบแล้วเขียนเป็นคำตอบ ตัวอย่างเช่น

๑) ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ภาวะโลกร้อน"

๒) ให้นักเรียนอธิบายโครงสร้างการปกครองของไทยในปัจจุบัน

หลักการเขียนข้อสอบแบบอัตนัย

๑. กำหนดให้ชัดเจนว่าต้องการวัดพฤติกรรมด้านใดของผู้สอบ

๒. เขียนคำถามให้ชัดเจน จำเพาะเจาะจงว่าต้องการให้ผู้สอบทำอย่างไร เช่น อธิบาย วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ฯลฯ รวมทั้งมีข้อละกี่คะแนน

๓. เขียนคำถามโดยใช้สถานการณ์ใหม่ๆไม่ควรถามตามตำรา หรือถามในสิ่งที่เรียนมาแล้ว

๔. ต้องการเฉพาะสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญของเรื่อง

๕. กำหนดเวลาในการสอบให้เหมาะสม เพื่อผู้ตอบจะได้วางแผนได้ถูกต้อง โดยเอาจำนวนข้อไปหารจำนวนเวลาทั้งหมด ก็จะทราบว่าแต่ละข้อควรใช้เวลาเท่าไร

๖. ถ้าไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงการให้ผู้ตอบเลือกตอบเป็นบางข้อได้ ควรให้ทำทุกข้อ

๗. พยายามใช้คำถามหลายๆแบบโดยเน้นการอธิบาย ควรเป็นคำถามประเภททำไม อย่างไร หรืออธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ หาความขัดแย้ง ตีความ วิเคราะห์เหตุผล วิจารณ์ และประเมินผล เป็นต้น

๘. เมื่อเขียนคำถามแล้ว ควรเขียนคำตอบหรือแนวคำตอบที่ต้องการไว้ด้วยหรืออาจจะเขียนในลักษณะคำหรือข้อความสำคัญ (Key Word) ของคำตอบนั้น

๙. ควรกำหนดความยาวและความซับซ้อนของข้อสอบให้พอเหมาะกับความสามารถของผู้สอบ

๑๐. ถ้าข้อสอบมีหลายข้อควรจัดเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก เพื่อยั่วยุอยากตอบมากยิ่งขึ้น


ขอขอบคุณข้อมูลจาก...

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช ๒๕๕๑.กรุงเทพฯ : สพฐ.

หมายเลขบันทึก: 589898เขียนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2015 13:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 พฤษภาคม 2015 13:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (6)

คำถามชัดเจน ... ผู้สอบจะเข้าใจว่า... คำตอบที่เขาต้องการคือ อะไร นะคะ ... ไม่ใช้วกวนจนไม่รู้ว่าถามอะไร? นะคะ

ขอบคุณค่ะ คุณหมอ Dr.Ple

ที่แสดงความคิดเห็นและข้อแนะนำค่ะ

ขอบคุณค่ะ อาจารย์บุษยมาศ แสงเงิน

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ Wasawat Deemarn

ขอบคุณค่ะ คุณวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี