๑๓๖. การวัดและประเมินผล ๒๐ : แบบทดสอบอัตนัยหรือแบบความเรียง

บันทึกที่ ๑๓๖ การวัดและประเมินผล ๒๐ : แบบทดสอบอัตนัยหรือแบบความเรียง


แบบทดสอบอัตนัยหรือแบบความเรียง แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ

๑. คำถามแบบจำกัดคำตอบ (restricted response questions)

๒. คำถามแบบขยายคำตอบ (extended response questions)

คำถามแบบจำกัดคำตอบ ลักษณะเป็นคำถามที่จำกัดเนื้อหาหรือขอบเขตที่จะให้ตอบ เช่น

๑) ให้นักเรียนอธิบายเรื่อง ให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

ก. ความหมายของอาหาร

ข. ประเภทของอาหาร

๒) ให้นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

คำถามแบบขยายคำตอบ เป็นคำถามที่ไม่จำกัดขอบเขตให้ตอบ ผู้ตอบสามารถตอบได้โดยอิสระโดยนำความรู้หรือประสบการณ์ที่ตนมีอยู่มาจัดระบบแล้วเขียนเป็นคำตอบ ตัวอย่างเช่น

๑) ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ภาวะโลกร้อน"

๒) ให้นักเรียนอธิบายโครงสร้างการปกครองของไทยในปัจจุบัน

หลักการเขียนข้อสอบแบบอัตนัย

๑. กำหนดให้ชัดเจนว่าต้องการวัดพฤติกรรมด้านใดของผู้สอบ

๒. เขียนคำถามให้ชัดเจน จำเพาะเจาะจงว่าต้องการให้ผู้สอบทำอย่างไร เช่น อธิบาย วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ฯลฯ รวมทั้งมีข้อละกี่คะแนน

๓. เขียนคำถามโดยใช้สถานการณ์ใหม่ๆไม่ควรถามตามตำรา หรือถามในสิ่งที่เรียนมาแล้ว

๔. ต้องการเฉพาะสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญของเรื่อง

๕. กำหนดเวลาในการสอบให้เหมาะสม เพื่อผู้ตอบจะได้วางแผนได้ถูกต้อง โดยเอาจำนวนข้อไปหารจำนวนเวลาทั้งหมด ก็จะทราบว่าแต่ละข้อควรใช้เวลาเท่าไร

๖. ถ้าไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงการให้ผู้ตอบเลือกตอบเป็นบางข้อได้ ควรให้ทำทุกข้อ

๗. พยายามใช้คำถามหลายๆแบบโดยเน้นการอธิบาย ควรเป็นคำถามประเภททำไม อย่างไร หรืออธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ หาความขัดแย้ง ตีความ วิเคราะห์เหตุผล วิจารณ์ และประเมินผล เป็นต้น

๘. เมื่อเขียนคำถามแล้ว ควรเขียนคำตอบหรือแนวคำตอบที่ต้องการไว้ด้วยหรืออาจจะเขียนในลักษณะคำหรือข้อความสำคัญ (Key Word) ของคำตอบนั้น

๙. ควรกำหนดความยาวและความซับซ้อนของข้อสอบให้พอเหมาะกับความสามารถของผู้สอบ

๑๐. ถ้าข้อสอบมีหลายข้อควรจัดเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก เพื่อยั่วยุอยากตอบมากยิ่งขึ้น


ขอขอบคุณข้อมูลจาก...

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช ๒๕๕๑.กรุงเทพฯ : สพฐ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวัดและประเมินผลความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

คำถามชัดเจน ... ผู้สอบจะเข้าใจว่า... คำตอบที่เขาต้องการคือ อะไร นะคะ ... ไม่ใช้วกวนจนไม่รู้ว่าถามอะไร? นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณหมอ Dr.Ple

ที่แสดงความคิดเห็นและข้อแนะนำค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ต้น

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์บุษยมาศ แสงเงิน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ Wasawat Deemarn

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์