ครูพรณรงค์
นาย พรณรงค์ ผ่องไสววงศ์

กิจกรรมวันสงกรานต์ เทศบาลตำบลสามกอ 2558


ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๔๖ ส่วนที่ ๓ หน้าที่ของเทศบาล มาตรา ๕๐(๘) ได้กำหนดให้เทศบาลตำบลมีหน้าที่บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา๑๖(๑๑) กำหนดให้เทศบาล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ซึ่งประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม โดดเด่นและฝังลึกเข้าไปในชีวิตของคนไทยมาช้านาน แม้กระทั่งชาวต่างประเทศก็ให้ความสนใจและรู้จักประเพณีสงกรานต์ของไทยเป็นอย่างดี การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การเล่นสาดน้ำในคนรุ่นราวคราวเดียวกัน หรือเยาว์กว่า การแสดงความยินดีต่อกันด้วยการอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข นับเป็นความงดงามของประเพณี แสดงออกถึงความเอื้ออาทรต่อกันของสมาชิกในสังคม การสืบทอดจรรโลงประเพณีสงกรานต์ ในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันรักษาคุณค่าทางใจ ความมีน้ำใจ การมีสัมมาคารวะและกตัญญู ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ ประชาชนพร้อมใจกันในการทำบุญให้ทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ สภาพการณ์ดังกล่าวนี้นำไปสู่ความเกื้อกูล ผูกพันด้วยสายใยของวัฒนธรรมที่เป็นมรดกเก่าแก่ของไทยเรา ซึ่งในตำบลสามกอเอง ก็มีประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเดือนเมษายน ของทุกปี โดยการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เพื่อขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งได้ถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน จนถือได้ว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นในตำบลสามกอ ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และรณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่าและยกย่องผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสามกอ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ขึ้น
คำสำคัญ (Tags): #สงกรานต์ 58
หมายเลขบันทึก: 589891เขียนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2015 03:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 พฤษภาคม 2015 03:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี