หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


เมื่อเช้าวันนี้( 7 พฤษภาคม 2558 ) เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนกุดชุมพิทยาคม อ.กุดชุม จ.ยโสธร จังหวัดยโสธรได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระอนุญาต จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว โดยมีนายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดยโสธร และคณะพร้อมด้วย คณะแพทย์ พยาบาล ส่วนราชการจังหวัด ส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร พอ.สว.และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยประชาชน การชี้แจงข้อมูลข่าวสารทางราชการและการให้บริการหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้คณะหน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจำจังหวัดยโสธร ที่ออกหน่วยเฝ้า พร้อมทั้ง มีพระดำรัสชื่นชมสมาชิกพอ.สว.ทุกคนที่สละเวลาส่วนตัวเพื่อมาช่วยราษฎรที่เจ็บไข้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่หยุดยั้งความเห็น (0)