เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ (ตอน 3) ผลการดำเนินงาน และ เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ของไทย

เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์มีโครงสร้างการดำเนินงานที่สำคัญ 3 ส่วน คือ 1) แนวคิด การปฏิรูปเรือนจำผ่านการใช้แรงงานผู้ต้องขังผลิตสินค้า / ผลิตภัณฑ์ และ การจัดจำหน่ายสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ 2) แนวทางการดำเนินงาน รัฐบาลสนับสนุนนโยบาย เรือนจำลงทุนโดยใช้แรงงานผู้ต้องขังในการผลิตสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม และ การจำหน่ายสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ รวมตลอดถึงบริการรับจ้างต่างๆ ที่ใช้แรงงานผู้ต้องขัง 3) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ได้แก่ การลดต้นทุนการดำเนินงานของเรือนจำ เพื่อประหยัดงบประมาณของรัฐซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน และ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ อาชีพ ในการผลิตสินค้า / ผลิตภัณฑ์ และทักษะ การจำหน่ายสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ ...........................................


ความเห็น (1)

ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์อร วรรณดา