นักการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคม

NICE DAY
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในการประกอบอาชีพของตนเองนั้น จะต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความภูมิใจในตนเองและอาชีพ รวมถึงจะต้องทำประโยชน์หรือคืนกำไรสู่สังคม ไม่ใช่เพียงแค่มุ่งหวังประโยชน์จากผู้อื่นเพียงอย่างเดียว ในที่นี่จะกล่าวถึงนักการเงินกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถือว่าผู้ที่ทำสายอาชีพนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้อย่างมาก แต่หากไม่มีความซื่อสัตย์ในอาชีพของตนก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นได้เช่นกัน ดังนั้นนักการเงินที่ดีควรปฏิบัติตนดังนี้

1) จะต้องมีความซื่อสัตย์และความภูมิใจ และกระทำการตามหลักของจริยธรรมในการทำงานร่วมกับสาธารณะ ลูกค้า นายจ้าง ลูกจ้าง และนักการเงินด้วยกันเอง

2) ควรทำงานด้วยตนเองและสนับเพื่อนร่วมงานคนอื่นให้ทำงานอย่างมืออาชีพและในด้านที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมซึ่งจะเป็นการเพิ่ม ความน่าเชื่อถือให้กับตนเองและวิชาชีพของตน

3) ควรกระทำการด้วยความสามารถและมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการพยายามให้เพื่อนร่วมงานพัฒนาด้วย

4) ควรตัดสินใจและกระทำการใดๆอย่างรอบคอบและมีอิสระ

โดยจะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และถูกต้องตามหลักจริยธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง องค์กร และสังคม


ที่มา: https://nignoii.wordpress.com/2012/07/07/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขอสินเชื่อความเห็น (0)