๑๒๙. การวัดและประเมินผล ๑๕ : การประเมินด้านความรู้สึกนึกคิด (Attitude)

บันทึกที่ ๑๒๙ การวัดและประเมินผล ๑๕ : การประเมินด้านความรู้สึกนึกคิด (Attitude)

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (๒๕๕๓) การประเมินด้านความรู้สึกนึกคิด เป็นการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและเจตคติที่ควรปลูกฝังในการจัดการเรียนรู้ ตามลำดับขั้นต่อไปนี้

๑. ขั้นรับรู้ เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกว่ารู้จัก เต็มใจ สนใจ

๒. ขั้นตอบสนอง เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกว่า เชื่อฟัง ทำตาม อาสาทำ พอใจที่จะทำ

๓. ขั้นเห็นคุณค่า (ค่านิยม) เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงความเชื่อ แสดงออกมาอย่างสม่ำเสมอ ยกย่องชมเชย สนับสนุนช่วยเหลือ หรือทำตามความเชื่อของตน ทำด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา และปฏิเสธที่จะกระทำในสิ่งที่ขัดแย้งกับความเชื่อของตน

๔. ขั้นจัดระบบคุณค่า เป็นการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม อภิปราย เปรียบเทียบ จนเกิดอุดมการณ์เป็นความคิดของตนเอง

๕. ขั้นสร้างคุณลักษณะ เป็นการประเมินพฤติกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นอยู่เสมอในสถานการณ์เดียวกันหรือเกิดเป็นอุปนิสัย

เครื่องมือที่ใช้ในในการวัด เช่น แบบประเมินค่า แบบตรวจสอบรายการ แบบบันทึกพฤติกรรม แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง ฯลฯ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช ๒๕๕๑.กรุงเทพฯ : สพฐ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวัดและประเมินผลความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

What do we say about 'listen but reject' instead of 'listen and accept'?

What do we say about 'respond begatively' instead of 'respond positively'?

Are attitudes of persons defined by their own values or other standards?

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ต้น

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ Sr ที่ให้ข้อคิดเห็น