แบบสอบถามข้อคิดเห็น เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

สวัสดีครับ ผมณัฐนนท์ ลำสมุทร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ในการ ให้ข้อมูลในแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ Social Media ด้วยครับ ...เนื่องจากSocial Media เข้าถึงได้ง่ายและมีบทบาทแทบทุกกลุ่มวัย... ในการสื่อสารช่องทางดังกล่าว หลายๆรูปแบบมีทั้งผลดีและผลเสีย(หากใช้โดยไม่ไตร่ตรอง )..แต่ผมก็อยากทราบมุมมอง ของผู้ใช้งานว่า ..มีข้อคิดเห็นอย่างไร แต่เรื่องดังกล่าว ผมจริงมีแนวคิดที่จัดทำ เครื่องมือศึกษา ในเรื่องดังกล่าว ในส่วนข้อมูลนั้นจะใช้เพื่อการการเรียน การศึกษาพฤติการใช้ Social Media เท่านั้นครับ... โดยผมจะใช้เวลา เก็บข้อมูล 15 วันครับถึงวันที่..15 พค. 2558 .. ถ้าหากมีข้อเสนอแนะการองค์ความรู้ใหม่..ก็น้อมยินดีรับไว้..เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อการค้นคว้าต่อไปครับ ลิ้ง..... http://resource.nayjoe.com/index.php.... ส่วนผลที่การศึกษาจะมาเสนอใน gotoknow ลำดับต่อไปครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทัศนคตินักศึกษาปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทที่ส่งเสริมต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานความเห็น (0)