กฎหมายราชทัณฑ์ ตอน กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของอาสาสมัครในเรือนจำอิตาลี


กฎหมายเรือนจำอิตาลี ฉบับที่ 354 / 1975 และ กฎมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับยุโรป กำหนดให้การทำงานของอาสาสมัครทุกคนทำงานฟรีด้วยความสมัครใจในการแก้ไขฟื้นฟู้ผู้ต้องขังเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโดยการฝึกอบรม ความรู้ ทักษะ อาชีพ แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ ปัจจุบันเรือนจำอิตาลีคึกคักไปด้วยอาสาสมัครจำนวนมาก มีสมาคมอาสาสมัครในเรือนจำมากกว่า 200 สมาคม เข้าร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง ภายใต้แนวคิดในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการราชทัณฑ์....................................


กฎหมายราชทัณฑ์ ตอน กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานของอาสาสมัครในเรือนจำอิตาลี


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ นบ. นม.


กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของอาสาสมัครในเรือนจำอิตาลี ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_3_4.wp พบว่า ในปัจจุบันเรือนจำอิตาลีมีสมาคมอาสาสมัครในเรือนจำมากกว่า 200 สมาคม ทำหน้าที่โดยสมัครใจในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง เป็นการดำเนินงานภายใต้กฎหมายเรือนจำและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสังเขป ดังนี้


กลุ่มอาสาสมัครในเรือนจำลูกาอิตาลี


Ø กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายเรือนจำ

ได้แก่กฎหมายเรือนจำ ฉบับที่ 354 / 1975 ข้อ 18 และ 78 ความว่า "การดำเนินงานของอาสาสมัคร ในเรือนจำจะต้องกระทำในนามบุคคล (อาสาสมัครเดี่ยว สมาคมอาสาสมัคร อาสาสมัคร กลุ่มองค์กรขนาดใหญ่) ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ วุฒิการศึกษา รวมตลอดถึงข้อมูลบุคคล ที่เกี่ยวข้องจากตำรวจ ฯลฯ สำหรับใช้ประกอบการติดต่อประสานงานกับเรือนจำ

อาสาสมัครที่เป็นสมาชิกของสมาคมอาสาสมัคร และ อาสาสมัครกลุ่มองค์กร ขนาดใหญ่จะใช้ข้อตกลงพิเศษในการอนุญาตให้แก่อาสาสมัครทั้งหมดของสมาคม โดยจะมีการอนุญาต เป็นเวลา ครั้งละหนึ่งปี และ เมื่อหมดอายุผู้บัญชาการเรือนจำ จะเป็นผู้ประเมินผลพิจารณาการต่ออายุ

กิจกรรมของอาสาสมัคร เป็นกิจกรรมด้านการแก้ไขฟื้นฟู เช่น กิจกรรม ด้านการศึกษา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ดนตรี ศาสนา ............."

ข้อ 17 ความว่า "การทำงานของอาสาสมัครทุกคนเป็นการทำงานฟรี ด้วยความสมัครใจ ในการแก้ไขฟื้นฟู้ผู้ต้องขัง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโดยการฝึกอบรม ความรู้ ทักษะ อาชีพ แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ

ผู้ที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัคร จะต้องส่งใบสมัครพร้อมข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทกิจกรรม เหตุผลการทำงานด้วยความสมัครใจ ต่อผู้บัญชาการเรือนจำ เพื่อประเมินแนวทางการทำงานร่วมกันพร้อมเสนอความเห็นไปยังผู้พิพากษาที่รับผิดชอบในการพิจารณาอนุญาต

ผู้บัญชาการเรือนจำ มีอำนาจในการกำกับดูแลการทำงานของอาสาสมัคร กรณี การดำเนินงานที่มีการขัดคำสั่งที่ออกโดยผู้พิพากษา หรือ มีพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ของเรือนจำ ผู้บัญชาการเรือนจำจะต้องรายงานให้ผู้พิพากษาทราบและพิจารณา.............."

กฎมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับยุโรป

กฎมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับยุโรป ข้อ 62 ความว่า "ความร่วมมือระหว่างเรือนจำและองค์กรชุมชนให้ดำเนินงานภายใต้แนวคิดในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมของผู้ต้องขัง............."


กลุ่มนักเรียนอาสาสมัครในเรือนจำอิตาลี


Ø โดยสรุป

การนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของอาสาสมัครในเรือนจำอิตาลี มานำเสนอในบทความนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงบริบทของเรือนจำอิตาลีที่ในปัจจุบันที่คึกคัก ไปด้วยอาสาสมัครจำนวนมาก มีสมาคมอาสาสมัครในเรือนจำมากกว่า 200 สมาคม ทำหน้าที่ให้บริการฟรี ด้วยความสมัครใจเพื่อแสดงแนวคิดในการดำเนินงานของเรือนจำอิตาลีที่ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิด ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง และ แนวคิดในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการราชทัณฑ์ และ เพื่อแสดงโครงสร้างของกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับการดำเนินงานของอาสาสมัครในเรือนจำอิตาลี ประกอบด้วยกฎหมายที่สำคัญอย่างน้อย 2 ฉบับ คือ กฎหมายเรือนจำ ฉบับที่ 354 / 1975 ข้อ 17, 18 และ ข้อ 78 ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครในเรือนจำ และ กฎมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับยุโรป ข้อ 62 ที่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง ดังกล่าว ฯลฯ


.................................

ความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี