กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ณ ลานโดม และหอประชุมอเนกประสงค์ โดยมีการทบทวนการทำกิจกรรมหน้าเสาธง (การฟังสัญญาณเพลง การเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ การนั่งในแถว ในที่ประชุม การทำพิธีหน้าเสาธงอย่างถูกขั้นตอน มารยาทในการอยู่ในที่ประชุม ความร่วมมือในการพัฒนาระเบียบวินัย การเดินแถวเข้าห้องเรียน) พบผู้บริหาร (เพื่อต้อนรับนักเรียนและให้นโยบายในการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 และแนะนำครูที่ปรึกษา) คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตนของนักเรียน (การปฏิบัติตนในการมาโรงเรียน เมื่ออยู่ในอาคารเรียน การใช้ห้องสุขา การเดินเปลี่ยนคาบเรียน การรับประทานอาหาร การประชุมหรือทำกิจกรรม การแสดงความเคารพภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ต่อเพื่อนนักเรียน การกลับบ้านของนักเรียน และการปฏิบัติตนโดยทั่วไปของนักเรียน) กิจกรรมคณะสี (แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ แบ่งพื้นที่ดูแลความสะอาดของโรงเรียน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย) พบครูที่ปรึกษา (ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มาและขาด แจ้งห้องเรียนและการโฮมรูม เลือกตั้งหัวหน้าห้อง กรรมการห้อง จัดเวรรักษาความสะอาดห้อง งานที่มอบหมายให้นักเรียนมีส่วนรับผิดชอบ ชี้แนะบทบาทของนักเรียนด้านการเรียนและความประพฤติ นัดหมายวันเปิดเรียนและปฏิบัติตนให้พร้อม รับหนังสือแบบเรียนเรียนฟรี) ส่งนักเรียนกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึก..เด็กเทพฯความเห็น (0)