ความปลอดภัยในงานสำนักงาน

ความปลอดภัยในงานสำนักงาน

การระบุอุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงานเป็นสิ่งที่ยากต่อการระบุ ซึ่งโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีกิจกรรมหรือพนักงานในสำนักงานเป็นจำนวนมาก บทความนี้จะกล่าวถึงกิจกรรมความปลอดภัยในสำนักงานเพื่อให้แนวทางความรู้โดยทั่วๆ ไปเป็นหลักเราสามารถแยกประเภทของอุบัติเหตุในสำนักงานได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้

1.การพลัดตกหกล้ม

2.การยกเคลื่อนย้ายวัสดุ

3.การถูกชนหรือชนกับสิ่งของ

4.การที่วัตถุตกลงมากระแทก

5.การถูกบาด

6.การเกี่ยวและหนีบ

7.อัคคีภัย

ในสำนักงานทางด้านกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ แสง เสียง กระระบายอากาศ ตลอดจนรังสีที่เกิดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานนั้นๆ ถ้าหากให้มีอุณหภูมิหรือคุณภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม เช่น ร้อนเกินไป หรือหนาวเกินไปย่อมก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โรคปวดศีรษะจากการทำงาน มีผลต่อการทำงานโดยตรง สภาพห้องที่มีเสียงดังรบกวนต่อสมาธิและการปฏิบัติงานก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

นอกจากสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพแล้ว ยังมีสภาพแวดล้อมด้านเคมีคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ภายในสำนักงานไม่มีสารเคมี แต่ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในสำนักงานมากน้อยเพียงใด ผู้ปฏิบัติงานมักจะมิได้ให้ความสนใจเท่าไรนัก อาจเนื่องมาจากสารเคมีต่างๆ มาอยู่ในลักษณะแฝงร่วมกับวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานและมักมีปริมาณน้อยมากบางครั้งก็ตรวจวัดในบรรยากาศ ไม่พบแต่ปริมาณของสารเคมีที่มีอยู่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานและระบบระบายอากาศภายในห้องของสำนักงานนั้น

ที่มา:สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย

และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

อ.จุรีรัตน์ กรอบเพชร

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและวิชาชีพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน <ความเห็น (0)