UKM-8 : People Mapping กลุ่มที่ 5-8 (4) Learning & Development

(4) Learning & Development

(สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ในแต่ละเรื่องครับ)

- Team Learning (3/6)
         (วิชิต ชาวะหา)

- ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (9/5) 
         (กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์)

- ความต่อเนื่อง (7/8) 
         (กัมปนาท อาชา)

- ใฝ่รู้ พัฒนางาน พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง (3/5) 
         (สมพร ศรีทรัพย์)

- การให้กำลังใจและติดตามด้วยความห่วงใยอย่างใกล้ชิด (4/7) 
         (นลินรัตน์ อภิชาต)

- จริงใจ (1/8) 
         (ปิติกานต์ จันทร์แย้ม)

- มีการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (8/7) 
         (ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ)

- ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน (6/7) 
         (อัมพร เสนาคำ)

- การได้ปฏิบัติจริง (9/8) 
         (นุกูล บำรุงไทย)

- ต้องรักษาความลับให้ได้ (7/7) 
         (ภารดี แท่นทอง)

- รักที่จะพัฒนาตนเอง (5/8) 
         (จันทร์เพ็ญ ภูโสภา)

- รู้เขารู้เรา (1/8) 
         (ปิติกานต์ จันทร์แย้ม)

- ยุติธรรม รับผิดชอบ รักองค์กร รับฟังความคิดเห็น เปิดใจและใจเปิด (1/5) 
         (ละออศรี เสนาะเมือง)

- ทำงานอย่างมีสติ (1/6) 
         (อนุชาติ พวงสำลี)

- Training (3/6) 
         (วิชิต ชาวะหา)

- เปิดใจ (1/8) 
         (ปิติกานต์ จันทร์แย้ม)

- เปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะ จุดบกพร่องที่มี เพื่อพัฒนาอย่างถูกทิศทาง (4/6) 
         (มนทิพ ศรีแสง)

- จริงจัง ทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ ทำงานอย่างมีความสุข (1/5) 
         (ละออศรี เสนาะเมือง)

- Self-awakening (1/6) 
         (อนุชาติ พวงสำลี)

- สุขภาพกายและจิตมีชีวิตชีวา นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (4/6) 
         (มนทิพ ศรีแสง)

- Open Mind (3/6) 
         (วิชิต ชาวะหา)

- เปิดใจ ยอมรับเงื่อนไขของคนส่วนใหญ่ (8/7) 
         (ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ)

- เปิดใจรับฟังความคิดเห็น (3/5) 
         (สมพร ศรีทรัพย์)

- พร้อมรับปัญหาด้วยการนิ่งและฟังทุกเรื่อง (7/7) 
         (ภารดี แท่นทอง)

- เปิดใจ ใฝ่เรียนรู้ ยอมรับและแก้ไขข้อผิดพลาด ถ่ายทอดความรู้แก่กันโดยไม่ปิดบัง (2/5) 
         (ไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ)

- Skills & Career Development (5/6) 
         (อิ่มจิต เลิศพงศ์สมบัติ)

- การรู้จักตนเองและความเสียสละ (2/8) 
         (วัฒนา เชี่ยวสุวรรณ)

- ความต่อเนื่อง (6/8) 
         (จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์)

- ค้นหาศักยภาพของคนจากการเปิดตา เปิดหู ปิดปาก และเปิดใจ (5/7) 
         (ทวีศักดิ์ แตะกระโทก)

- U-Theorem เรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยใจที่เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงานทันที (3/6)
         (วิชิต ชาวะหา)

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งงาน ระบบงาน ปัญหาต่าง ๆ แก้ไขตรงประเด็น เนื่องจากทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน (3/7) 
         (อุ่นเรือน มงคลชัย)

- การได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพที่ตนถนัด (4/6) 
         (มนทิพ ศรีแสง)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#people#mapping#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization

หมายเลขบันทึก: 58883, เขียน: 12 Nov 2006 @ 16:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)