ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาวะผู้นำ ของ ศ. ระพี สาคริก (6)


จากบทความเรื่อง "การศึกษากับการจัดการของมนุษย์ผู้มีกิเลส" ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒

รากฐานสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ ศ ระพี สาคริก คือ จิตที่เป็นอิสระ ด้วยการคิดค้นอะไรด้วยตนเอง
ความอิสระและคิดค้นด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความสุข อยู่บนฐานคิดที่จิตที่มีความรักและความสนใจและอิสระภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (0)