"เสียดายภูมิปั๋ญญา ๑๒"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๓/๔/๒๕๕๘

*********

"เสียดายภูมิปั๋ญญา ๑๒"

...

"คนก๋าร" จื่อนี้...ไผตี่ผ่อหัน...ถึงความสำคัญ...ว่ากั๋นต่ำต้อย

"คนมีคาถา"...ฮ้องปล่าก่อสร้อย...หื้อมาติ๊ดตอย...เหงี่ยเบ๊ด

"เป่าหมะเฮ็งใส"...ตังในไป่เจ๊ด...ก้านเต๊ดสอดใต้...ผู่ยา

"ลุงหวิล"เต่านั้น...เปิ่นหมั่นฮักษา...แฮกเป่าเปิ่งปา...ฮยากหากำอู้

ร่างก๋ายกำยำ...ผิวดำไผสู้...ไปไหนคนชู...มือยก

เสื้อบ่อสนใจ๋...หมวกใส่ว่าฮก...เกิบกี้บบ่อกล้า...เปิ่งปา

ต่อนกลงน้ำ...ย้ำปรารถนา...ลุงหวิลนั้นนา...บอกมาใจสู้ ๆ

...

ลุงหวิลเปิ่นอยู่บ้านโนนเลยป้อมต๋ำรวจไปหน้อยนึ่ง...ข้างบ้านลุงนาคหัวหน้าคุ้ม...ถ้าไผเป๋นหมะเฮ็งไข่ปล๋าหรือในฮ่มผ้า จะไปหื้อเปิ่นเป่ากะไปกั๋นได้...หรือจะหาเปิ่นไปเป๋นสัปเหร่อ(คนก๋าร)กะได้...เปิ่นฮยะหื้ออย่างดีบ่อมีเกี่ยงก่าตั๋ว...ขออย่างเดียวหื้อเปิ่นทำคนเดียว...ถ้าสองคนบ่อฮับฮยะ...อี้น้ออห่ออ

...

"พี่หนาน"

เขียนไว้เมื่อ 29/03/2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (0)