UKM-8 : การพัฒนาบุคลากร CITCOM


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 8 เรื่องเล่าที่ 2
ผู้เล่า : วัฒนา เชี่ยวสุวรรณ
จาก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง : การพัฒนาบุคลากร CITCOM

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         ปี 2549 หน่วยงาน CITCOM ได้รับรางวัล โดยนำระบบ LO คู่กับ KM มาใช้ในการทำงาน แรงผลักดันให้ได้รางวัล เกิดจากการทำให้บุคลากรเข้าใจ มีวิสัยทัศน์ และให้บุคลากรร่วมกับวางแผนระบบงาน ปรับค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ อบมรมพัฒนาเป็นระยะ สร้างนักวิจัยสถาบัน สร้างผู้นำ แบบ Sigma ให้บุคลากรเป็นนักวิจัยโดยลงมือปฏิบัติการวิจัย ปีละ 4-5 คน โดยมีเป้าหมายให้นำผลวิจัยมาแก้ปัญหางานประจำ ให้รายงานวิจัยทุกเดือน ให้บุคลากรทุกคนรับทราบปัญหา ร่วมกับการแก้ไข มีระเบียบปฏิบัติ บุคลากรทราบระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ส่งเสริมหัวหน้างานให้เข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง นำงานวิจัยด้าน Sigma มาแก้ไขปัญหาความพึงพอใจการใช้บริการ IT และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จนได้รับ ISO

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. การรู้จักตนเองและความเสียสละ   
         2. ภาวะผู้นำ (Leadership)   
         3. บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง   

คุณลิขิต
         1. นางสาวสินีนาฏ พุ่มสอาด
         2. นางสาวจิตตีย์พร ตันติกูล

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#วัฒนา#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#เชี่ยวสุวรรณ

หมายเลขบันทึก: 58836, เขียน: 12 Nov 2006 @ 11:19 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)