เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 8 เรื่องเล่าที่ 1
ผู้เล่า : ปิติกานต์ จันทร์แย้ม
จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง : มิตรภาพจะอยู่กับเราจากใจถึงใจ

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         นำ KM มาประยุกต์ใช้ในการจัดงานให้กับผู้เกษียณอายุราชการของ ม.วลัยลักณ์ ซึ่งมี 4 ท่าน อาจารย์ 2 ท่าน พนักงาน 2 ท่าน ซึ่งยังไม่มีความรู้จักคุ้นเคยกัน โดยจัดกิจกรรม “มิตรภาพยังอยู่กับเราจากใจถึงใจ” แทนคำว่า “งานเกษียณอายุราชการ” ให้ผู้เกษียณเล่าแรงบันดาลใจในการทำงานถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟัง ผู้เกษียณให้เล่าประสบการณ์การทำงานตั้งแต่เริ่มต้น และให้ฝากข้อคิดเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานให้ผู้ร่วมงานฟัง

         เกิดความประทับใจ ในเรื่องเล่า

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. รู้เขารู้เรา   
         2. เปิดใจ   
         3. จริงใจ   

คุณลิขิต
         1. นางสาวสินีนาฏ พุ่มสอาด
         2. นางสาวจิตตีย์พร ตันติกูล

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.