“ความเป็นคนอย่างหนึ่ง คือการมองเห็นและเคารพความเป็นคนของคนอื่น ไม่ว่าเขาจะมีสภาพอย่างไรก็ตาม”

          วาทะจากผู้เข้าร่วมเสวนาเครือข่ายคนพิการ อ.ปากพะยูน เมื่อปลายปีงบประมาณ 2548 ที่ผมไม่ได้จดชื่อไว้ด้วย แต่ยังจำหน้าได้ชัดเจน ท่านมาจากเขตตำบลเกาะนางคำ ผมคุ้น ๆ ว่าเคยอ่านพบ หรือฟังได้ในลักษณะคล้าย ๆ กันที่ อาจารย์หมอประเวศ วะสี เขียนถึง/พูดถึง ในทำนองนี้ครับ