ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ หลายด้าน จัดไว้ให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ ของสถาบันนั้นๆ นอกเหนือจากนั้นยังให้บริการแก่บุคคลทั่วไปด้วย