UKM-8 : ทรัพยากรมนุษย์ใน มวล.


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 6 เรื่องเล่าที่ 4
ผู้เล่า : มนทิพ ศรีแสง
จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง : ทรัพยากรมนุษย์ใน มวล.

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         บันทึกประวัติการอบรมของบุคลากร พิจารณากำหนดการเสริมความรู้/การพัฒนาศักยภาพกำหนดคอร์ส อบรมรายปี จัดนำมาวางแผนพัฒนาบุคลากรของงานการเจ้าหน้าที่ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานการเจ้าหน้าที่ โดยสอบถามความคิดเห็นหากมีแผนปรับเปลี่ยนงานการเจ้าหน้าที่ ถ้าสามารถปรับปรุงได้ ปรับปรุงทันที ประเด็นไหนยังไม่สามารถเปลี่ยนได้นอกจากต้องรับนโยบายจากฝ่ายบริหารก็ให้นำเสนอและปฏิบัติ มีความพยายามพัฒนากำลังคนในมหาวิทยาลัย เช่น การนำกิจกรรม 5 ส. มาใช้ , การออกกำลังกาย, การดูแลสุขภาพ การทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เช่น การเปิดฟิตเนส

         การจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม ได้รู้จัก Tacit ของสมาชิก ให้สมาชิกมีส่วนร่วม รวมถึงมีการติดตามผล

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. การได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพที่ตนถนัด   
         2. เปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะ จุดบกพร่องที่มี เพื่อพัฒนาอย่างถูกทิศทาง   
         3. สุขภาพกายและจิต มีชีวิต ชีวา นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   

คุณลิขิต
         1. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
         2. นางสุภาพร เรืองจันทร์

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#มนทิพ#ศรีแสง

หมายเลขบันทึก: 58817, เขียน: 12 Nov 2006 @ 10:18 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)