UKM-8 : การทำวิจัยในชั้นเรียน


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 5 เรื่องเล่าที่ 8
ผู้เล่า : รุ่งฟ้า ล้อมในเมือง
จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง : การทำวิจัยในชั้นเรียน

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         มีการวิจัยเพื่อปลูกความงอกงามทางปัญญา ในวิชาการคิดกับการพัฒนาตน ครูพันธุ์ใหม่ 5 ปี รุ่นแรก ผศ.สุมาลัย และ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้จุดประกาย เป็นเรื่องการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการทำวิจัยชั้นเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับนิสิต มีการใช้จิตวิทยาเชิงพุทธ มีการทำสมาธิ กล่าวอธิษฐานบุญ เปิดใจระหว่างครูผู้สอนกับเด็ก มีการทำโครงการเสริมหลักสูตร พาไปปฏิบัติการ Walk Rallys (ตกผลึกองค์รวมสาระการเรียนรู้ และมีการเชิญวิทยากรมาร่วมบรรยาย มีการประเมินและติดตามผลพร้อมกับการแสดงความ (Share) กัน ผู้สอนกับนักศึกษาทุกคาบเรียน

         ผลที่เกิดขึ้น อาจารย์ผู้สอนมีความสุขมาก นักศึกษามีจิตสำนึกที่งอกงาม มีพฤติกรรมประพฤติชอบ คือ

         - มีคุณธรรม จริยธรรม (MQ)   
         - มีเชาว์ปัญญา (IQ)   
         - มีความสุข (EQ)   
         - และมีความอดทน (AQ)

         ปัจจุบัน ได้ขยายผลไปสู่ การพัฒนารูปแบบการสอนและการทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา EQ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. การมีส่วนร่วม   
         2. การสนับสนุน   
         3. การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
         4. บรรยากาศแห่งความสุข   

คุณลิขิต
         1. นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์
         2. นางสาวมาดา ชยทัตโต

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#รุ่งฟ้า#ล้อมในเมือง

หมายเลขบันทึก: 58812, เขียน: 12 Nov 2006 @ 09:51 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)