เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 5 เรื่องเล่าที่ 7
ผู้เล่า : อรรณพ วราอัศวปติ
จาก : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง : การพัฒนาคุณภาพ อาจารย์

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         มีการตั้งศูนย์ ฝึกอบรมศาสตร์และศิลป์การเรียนรู้ทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพอาจารย์ “ครูพันธุ์ใหม่” เพื่อให้เข้ากับสถานะภาพปัจจุบัน ปรับกระบวนทัศน์ เครื่องมืออาจารย์ มีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย ฝึกอบรมอาจารย์ มีการเรียนการสอน แบบ e-Learning และประเด็นสำคัญคือ การปรับทัศนคติของอาจารย์ ต่อ วิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมากที่สุด

         สรุปสั้น ๆ คือ อาจารย์ในยุคนี้ “ไม่ใช่เรือจ้าง” แต่จะต้องเป็น “เรือสำราญ”

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. มีการเปลี่ยนมุมมอง ( เรื่องเก่า ในมุมมองใหม่ )   
         2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน   

คุณลิขิต
         1. นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์
         2. นางสาวมาดา ชยทัตโต

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.