UKM-8 : Masscomm + ICT


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 6 เรื่องเล่าที่ 5
ผู้เล่า : อิ่มจิต เลิศพงศ์สมบัติ
จาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง : Masscomm + ICT

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         คณะมีบุคลากร 30 คน แนะนำให้บุคลากรเห็นคุณค่าของตนเอง มีเป้าหมายในตน ให้บุคลากรทุกคนเสนอแผนของตนเอง เสนอเป้าหมายของตนเอง โดยเป้าหมายของคณะ คือ บุคลากร ประเภทอาจารย์ ต้องไปเรียนปริญญาเอก ภายใน 3 ปี ถ้าไม่ได้ไปเรียนต่อ ก็ต้องทำตำแหน่งทางวิชาการภายใน 5 ปี หรือหมายถึง กลุ่มคนที่จบปริญญาเอก/มีตำแหน่งทางวิชาการ

         นำอาจารย์ที่สอนด้าน Mass Com และด้าน ICT มาทำวิจัยร่วมกัน โดยมีผศ.อิ่มจิต เลิศพงศ์สมบัติ เป็นพี่เลี้ยง โดยใช้วิธีส่งขอทุนวิจัยจากองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย คือ การนำโครงการวิจัยนำเสนอหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับทุนวิจัยแล้ว การทำวิจัยได้ใช้เวลาในวันหยุดราชการ นัดหมายเวลาในการทำวิจัย สกว. ได้กำหนดเวลาให้คณะวิจัยแล้ว คณะวิจัยต้องกำหนดเวลาในการทำงานของตนเองด้วย ได้ฝึกการทำงานร่วมกัน ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกัน พี่เลี้ยงคอยให้กำลังใจว่าทุกคนมีความสำคัญในงานวิจัยชิ้นนี้

         ในการนำเสนอจะถูก Comment โดยลักษณะการตั้งคำถามของผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากนักวิจัยไม่สามารถล่วงรู้ข้อมูลเชิงลึกได้

         เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยแล้วจะนำมาสรุปเป็นบทเรียน จะได้นักวิจัยที่เข้มแข็งประมาณ 1 – 2 คน ใช้เวลาประมาณปีครึ่ง เป็นการเรียนลัดอีกวิธีหนึ่ง

         บุคลากรสายสนับสนุน ให้บุคลากรคิดพัฒนางาน ด้วยการไปเรียนรู้จากกลุ่มอื่นก่อน

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         การพัฒนาทักษะและอาชีพ   

คุณลิขิต
         1. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
         2. นางสุภาพร เรืองจันทร์

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#อิ่มจิต#เลิศพงศ์สมบัติ

หมายเลขบันทึก: 58819, เขียน: 12 Nov 2006 @ 10:21 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)