การดำเนินการให้ได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


วันที่ 20 มีนาคม 2558 สำนักงาน ก.ค.ศ. ออกหนังสือราชการที่ ศธ 0206.6 / 335 ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการให้ได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้รับหนังสือราชการฉบับดังกล่าวทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 (ในทางปฏิบัติจริง ผมได้ download ไฟล์จากเวบ สนง.ก.ค.ศ. ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2558 แล้ว)

2

และนี้คือหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกำหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครับ

วันนี้ (30 มีนาคม 2558) ขอนำส่งข้อมูลเพื่อรอข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างนำเสนอตามลำดับสายงาน มีความคืบหน้าประการใดจะรีบนำมาลงทันที ครับ

เพิ่มเติมข้อมูลวันที่ 10 เมษายน 2558 (ปรับปรุงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558)
1. สรุปข้อมูลจำนวน อ.ก.ค.ศ. ที่มาและคุณสมบัติ
2. ใบสมัครผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
3. แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก และรายละเอียด ประวัติ ผู้แทน ก.ค.ศ.
4. แบบเสนอชื่อ และรายละเอียด ประวัติ ผู้แทน ก.ค.ศ.
5. แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก และรายละเอียด ประวัติ ผู้แทนคุรุสภา
6. แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก และรายละเอียด ประวัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. แบบเสนอชื่อ และรายละเอียด ประวัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มเติมข้อมูล วันที่ 16 เมษายน 2558
1. มติ ก.ค.ศ.แก้ไขหลักเกณฑ์ ฯ ข้อ 8 / 1 เกี่ยวกับการเสนอชื่อหรือสมัคร เขตเดียว ตำแหน่งเดียว (ที่ ศธ 0206.6 / 498 ลว 8 เมษายน 2558) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เพิ่มเติมข้อมูล วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
1. มติ ก.ค.ศ. แก้ไขหลักเกณฑ์ ฯ ข้อ 10 เกี่ยวกับอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา (ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6 / 615 ลว 30 เมษายน 2558 ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


เพิ่มเติมข้อมูลวันที่ 22 เมษายน 2558
วันนี้ (22 เมษายน 2558 ผอ.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผอ สพม.39 ได้ลงนามเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ครบถ้วนแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบถัดไป ใบสมัครตำแหน่งต่าง ๆ สามารถใช้ได้จากข้อมูลวันที่ 10 เมษายน 2558 ด้านบน นะครับ

สรุปสาระสำคัญ ทุกตำแหน่งสมัครระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2558 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องรับรอง สพม.39 ให้ผู้สมัครตำแหน่งต่าง ๆ ไปด้วยตนเอง และเตรียมเอกสารตามจำนวนที่ระบุในหัวข้อที่ 9 ให้ครบถ้วน ในวันสมัครกรุณานำเอกสารต้นฉบับของหลักฐานต่างๆ ไปแสดงด้วย

ทั้งนี้ขอให้ทุกโรงเรียนเร่งเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (เพื่อเลือกตั้งตำแหน่งอนุกรรมการข้าราชการครู) ตามแบบที่กำหนดในข้อ 10 ส่งภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ครับ

** หากไม่สามารถเปิดด้วย browser Chrome กรุณาใช้ IE ครับ **
1. หนังสือราชการ สพม.39 / ว 2670 ลว. 22 เมษายน 2558
2. ประกาศกำหนดรายละเอียด วิธีการเลือกตั้ง
3. ประกาศหน่วยเลือกตั้ง
4. ประกาศรับสมัครเลือกตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ก.ค.ศ.
6. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ผู้แทนคุรุสภา
7. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ปฏิทินการสรรหา / เลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
9. รายละเอียดเอกสารประกอบการสมัคร เสนอชื่อ ทุกตำแหน่ง
10. รูปแบบเสนอรายชื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งของแต่ละโรงเรียน

เพิ่มเติมข้อมูลวันที่ 27 เมษายน 2558
วันนี้ (27 เมษายน 2558) ผอ.สพม.39 ได้ลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบถัดไป
1. หนังสือราชการ สพม.39 / ว 2733 ลว 27 เมษายน 2558
2. รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทุกตำแหน่ง จำแนกตามหน่วยเลือกตั้ง ( ขอถอนไฟล์ออกครับ เพื่อประโยชน์ทางราชการ)
เมื่อโรงเรียนเปิดไฟล์หนังสือหลัก (ว 2733) เรียบร้อยแล้ว ให้สั่งพิมพ์เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หน้าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หลังจากนั้นให้เปิดไฟล์รายชื่อฯ ที่แนบ และเลือกระบายสี (drag mouse) ให้คลุมเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน แล้วจึงสั่งพิมพ์ เฉพาะส่วนทีเลือกนั้น ใจความสำคัญของรายชื่อผู่้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ฯ ข้อ 12 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษา ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนสังกัด และการแก้ไข เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้แจ้งก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อย 3 วัน ครับ

เพิ่มเติมข้อมูลวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ผลจากการรับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องรับรอง สพม.39 ได้ผลโดยสรุปดังนี้
1. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 2 คน
2. ตำแหน่งข้าราชการครู มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 1 คน (ไม่ต้องมีการเลือกตั้ง)
3. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 2 คน
ทำให้ต้องมีการเลือกตั้งเฉพาะตำแหน่งที่ 1 และ 3 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สพม.39 และหน่วยเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบถัดไป
** หนังสือราชการ ที่ ศธ 04269 / ว 3035 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 3 ฉบับ

เพิ่มเติมข้อมูลวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และ 18 พฤษภาคม 2558
** คำสั่ง สพม.39 ที่ 213 / 2558 ลว. 14 พฤษภาคม 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ฯ (ที่ 1 และ 2)

แนวปฏิบัติสำหรับการเลือกตั้งโดยสรุป คือ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพิษณุโลก ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่ สพม.39สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่โรงเรียนอุตรดิตถ์โดยกรุณานำบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชนไปแสดงตนเพื่อรับบัตรเลือกตั้งด้วย (กคศ.กำหนดให้มีการบันทึกหมายเลขบัตรประจำตัว และให้ลงลายมือชื่อ ก่อนผู้ใช้สิทธิรับบัตรเลือกตั้ง)
*** หนังสือราชการ ที่ ศธ 04269 / ว 3117 ลว. 18 พฤษภาคม 2558 (สาระสำคัญในการใช้สิทธิเลือกตั้ง)

เพิ่มเติมข้อมูลวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 (หลังการเลือกตั้งตำแหน่ง อนุ กก ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา,
บุคลากรทางการศึกษา)
** หนังสือราชการ ที่ ศธ 04269 / ว 3329 ลว. 22 พฤษภาคม 2558
*** ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง , ผลการเลือกตั้ง ลว. 22 พฤษภาคม 2558

เพิ่มเติมข้อมูลวันที่ 2 มิถุนายน 2558
** หนังสือราชการ ที่ ศธ 04269 / ว 3513 ลว. 2 มิถุนายน 2558
*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ลว. 2 มิถุนายน 2558

เพิ่มเติมข้อมูลวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
** หนังสือราชการ ที่ ศธ 04269 / ว 4314 ลว. 6 กรกฎาคม 2558
*** ประกาศตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ลว. 1 กรกฎาคม 2558

หมายเลขบันทึก: 588193เขียนเมื่อ 30 มีนาคม 2015 11:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กรกฎาคม 2015 10:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ขอบคุณคุณคณินมากครับ

มีประโยชน์มาก

สบายดีไหมครับ

ช่วงนี้สงสัยงานยุ่ง

หายไปเลยครับ

อ.ขจิต ครับ งานของผมดูเหมือนจะเบา แต่ภาระหนักหน่วงกำลังจะเริ่มต้น เมื่อมีการดำเนินงานเรื่องนี้เต็มรูป แต่ก็นั่นแหละครับ 4 ปี ทำครั้งหนึ่ง ระยะระหว่างทางอาจซ่อมแซม เพื่อทดแทนตำแหน่งว่างบ้าง มีเรื่องหลายเรื่องอยากบอกเล่า ได้แต่นึก ๆ ๆ ผ่านไป 2 - 3 เรื่องแล้ว ยังไม่มีเวลาลงมือบันทึกซะที จะจัดลำดับงานและหาเวลามาบอกเล่าเรื่องต่าง ๆ ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี