Work + Home + Community + Self


ทุกคนดิ้นรน เพื่อการทำงานที่มีความหมาย มีความสุขในชีวิตครอบครัว มีส่วนร่วมในชุมชน และมีชีวิตส่วนตัวที่น่าพอใจ แต่การทำให้การทำงาน/ชีวิตสมดุล (work/life balance) ไม่ใช่คำตอบ คุณต้องทำให้ทั้งสี่ด้านมีการบูรณาการ (integration) ด้วย

ตัวตน ครอบครัว การงาน และชุมชน

Work + Home + Community + Self

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@hotmail.com

18 มีนาคม 2558

บทความเรื่อง ตัวตน ครอบครัว การงาน และชุมชน (Work + Home + Community + Self) นำมาจากบทความเรื่อง Work + Home + Community + Self: Skills for integrating every part of your life ประพันธ์โดย Stewart D. Friedman ตีพิมพ์ในวารสาร Harvard Business Review, spring 2015

Stewart D. Friedman is the Practice Professor of Management at the University of Pennsylvania's Wharton School and the author of the book - Leading the Life You Want: Skills for Integrating Work and Life (Harvard Business Review Press, 2014).

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) สามารถ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/work-home-community-self

บทสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร

 • ทุกคนดิ้นรน เพื่อการทำงานที่มีความหมาย มีความสุขในชีวิตครอบครัว มีส่วนร่วมในชุมชน และมีชีวิตส่วนตัวที่น่าพอใจ แต่การทำให้การทำงาน/ชีวิตสมดุล (work/life balance) ไม่ใช่คำตอบ คุณต้องทำให้ทั้งสี่ด้านมีการบูรณาการ (integration) ด้วยสามหลักการคือ: เป็นจริง เป็นทั้งหมด และเป็นนวัตกรรม (Be real, be whole, and be innovative) และใช้วิธีการฝึกทักษะที่สำคัญ เช่น:
  • วงกลมสี่วง (Four circles) ที่ใช้เปรียบเทียบความสำคัญ ความสนใจที่คุณทุ่มเทให้กับมัน และดูการทับซ้อนกัน
  • ถ่ายโอนความเก่ง (Talent transfer) ที่ตรวจสอบทักษะของคุณ จากคำปรึกษาของเพื่อนร่วมงาน และวิธีการที่อาจจะนำมาใช้ เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
  • รวมแหล่งในการแก้ปัญหา (Crowdsourcing) ที่รวบรวมแนวทางสำหรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากเพื่อน จากความคิดสร้างสรรค์ และการทดสอบ
 • โดยแนวทางนี้ จะทำให้ผู้บริหารสามารถตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเกิดความวุ่นวายที่น้อยลง

เราต้องทำงานหนักมาก จนสายตัวแทบขาด

 • นี่คือสิ่งที่เราหลายคนอธิบายตัวเองในวันนี้ เราได้ยินจากชายและหญิง หนุ่มสาวและผู้อาวุโส ผู้บริหาร นักศึกษาปริญญาโท แพทย์ คนขายในร้านค้าปลีก ช่างฝีมือ นักวิจัย ทหาร พ่อแม่ที่อยู่ที่บ้าน ครู และวิศวกรทั่วโลก
 • ในยุคของการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และความกดดันทางเศรษฐกิจ ทุกคนจะต้องดิ้นรนเพื่อการทำงานที่มีความหมาย มีความสุขภายในครอบครัว มีส่วนร่วมในชุมชน และมีชีวิตส่วนตัวที่น่าพอใจ

Work/Life Balance

 • ความมุ่งมั่นในการสร้าง "สมดุลชีวิต/งาน" (work/life balance) ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา มันเป็นการเข้าใจผิด
 • ความสมดุลแบ่งเป็นสองข้าง เพราะเราจะต้องทำการลดหรือเพิ่มในสี่ด้านหลักของชีวิตของเราคือ: ที่ทำงานหรือโรงเรียน ที่บ้านหรือครอบครัว (แล้วแต่คุณกำหนด) ชุมชน (เพื่อน เพื่อนบ้าน กลุ่มศาสนา หรือสังคม) และ ตนเอง (ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ)
 • เป้าหมายที่แท้จริงและทำให้เกิดความพอใจมากขึ้นคือ การบูรณาการ (integration) หรือการผสมผสานที่ดีขึ้นระหว่างการทำงานและส่วนที่เหลือของชีวิต ผ่านการแสวงหา ชัยชนะสี่ทิศทาง (four-way wins) ซึ่งเป็นการปรับปรุงผลงานในทุกมิติ

Be Real, Be Whole, and Be Innovative

 • การบูรณาการดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการยึดหลักการสำคัญสามประการคือเป็นจริง เป็นทั้งหมด และเป็นนวัตกรรม (be real, be whole, and be innovative) ที่ผู้ประพันธ์เคยอธิบายไว้ในวารสาร HBR ปี ค.ศ. 2008 เรื่อง เป็นผู้นำที่ดี มีชีวิตที่ร่ำรวย (Be a Better Leader, Have a Richer Life)
 • โดยต้องอาศัยทักษะบางอย่าง ที่จะนำหลักการเหล่านั้นมาใช้ในการดำรงชีวิต
 • ผู้ประพันธ์ได้พบ 18 ทักษะเฉพาะ ที่ส่งเสริมความสอดคล้องและความสามัคคีในทั้งสี่ด้านของชีวิต

นวคิดที่ 1. Skills for Being Real

 • เริ่มต้นด้วยทักษะการมุ่งเน้นที่ เป็นจริง (being real) ให้มีความชัดเจน และมีความสำคัญกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ โดยที่คุณจะต้อง:

1. รู้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ (Know what matters)

2. เป็นค่านิยมที่มีความสม่ำเสมอ (Embody values consistently)

3. ดำเนินการตรงกับค่านิยม (Align actions with values)

4. ถ่ายทอดค่านิยมให้เป็นเรื่องราว (Convey values with stories)

5. วาดภาพตำนานของคุณเอง (Envision your legacy)

6. มีความรับผิดชอบ (Hold yourself accountable)

Know What Matters: four circles

 • เริ่มต้นโดยการวาด วงกลม ที่เป็นตัวแทนของสี่ด้านคือ ที่ทำงาน บ้าน ชุมชน และตัวเอง แตกต่างกันตามขนาดใหญ่หรือเล็ก ที่สะท้อนให้เห็นถึงการที่คุณให้ความสำคัญกับแต่ละสิ่ง
 • ถัดไป คุณย้ายวงกลมที่แสดง ให้ทับซ้อนกันมากหรือน้อย แล้วแต่สิ่งคุณคิด เกี่ยวกับเป้าหมาย ผลประโยชน์ การกระทำ และผลลัพธ์ ว่าแต่ละวงกลมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเพียงใด เข้ากันได้หรือขัดแย้งกัน?
 • ลองจินตนาการว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร ถ้าแรงบันดาลใจของคุณในสี่วงกลมประสบความสำเร็จ จะมีการเรียงรายอย่างสมบูรณ์เป็นเช่นวงแหวนศูนย์กลางลำต้นของต้นไม้ (คือทับซ้อนเป็นชั้น ๆ)
 • ส่วนใหญ่ของเรา ไม่สามารถทำให้บรรลุได้ แต่คุณยังสามารถทำการย้ายให้เกิดการทับซ้อนได้ (จากไม่ทับซ้อน หรือให้ทับซ้อนมากขึ้น)
 • คุณสามารถ เปลี่ยนแปลง (change) วิธีการที่คุณทำงาน หรือแม้กระทั่งวิธีการที่คุณคิด เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการทำงานของคุณ โดยไม่ต้องลดคุณค่าส่วนบุคคลได้หรือไม่?
 • คุณสามารถช่วยครอบครัวของคุณให้ดีขึ้น โดยให้ชีวิตธุรกิจของคุณมีประโยชน์กับพวกเขา เพื่อให้พวกเขาสนับสนุนคุณมากขึ้นได้อย่างไร?

Embody Values Consistently: conversation starter

 • ให้นำวัตถุจากชีวิตที่ไม่ใช่การทำงานของคุณ (เช่นภาพถ่ายครอบครัว ของที่ระลึกการเดินทาง หรือรางวัล) เข้ามาในสำนักงาน
 • ถ้าเพื่อนร่วมงานขอให้คุณช่วยอธิบายสิ่งนี้ ให้คุณบอกว่าสิ่งนี้มีความหมายกับคุณอย่างไร ช่วยคุณในการทำงานได้อย่างไร จากนั้นคุณขอให้บุคคลนั้น นำสิ่งนอกเหนือจากการทำงานของเขาหรือของเธอเอง มาใช้ในการสนทนาด้วย
 • นอกจากนี้ คุณอาจนำสิ่งที่ได้จากการทำงานของคุณไปที่บ้าน และพูดคุยกับเพื่อนร่วมห้องของคุณ คู่สมรส บุตร หรือแขกรับเชิญ ในเวลารับประทานอาหารเย็นก็ได้
 • บอกพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำ บทบาทของคุณในที่ทำงาน โดยมุ่งเน้นโดยเฉพาะสิ่งที่มีความหมายสำหรับพวกเขา

แนวคิดที่ 2. Skills for Being Whole

 • หลักการที่สอง เป็นทั้งหมด หรือทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (being whole—or acting with integrity) คุณจะต้องสามารถ:

1. ชี้แจงความคาดหวัง (Clarify expectations)

2. ช่วยเหลือผู้อื่น (Help others)

3. สร้างเครือข่ายการสนับสนุน (Build supportive networks)

4. ใช้ทรัพยากรของคุณทั้งหมด (Apply all your resources)

5. จัดการขอบเขตอย่างชาญฉลาด (Manage boundaries intelligently)

6. สานเส้นที่แตกต่างกัน (Weave disparate strands)

Talent transfer

 • หนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดคือ การรู้วิธีการใช้ทรัพยากรทั้งหมดของคุณ (เช่นความรู้ ทักษะ และรายชื่อผู้ที่ติดต่อด้วย) เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ
 • ให้บันทึกทักษะส่วนตัวที่คุณมี เช่น จากการให้คำปรึกษาของเพื่อนร่วมงาน การจัดกิจกรรมในครอบครัว ศาสนา แล้วให้นำความคิดของวิธีการแต่ละอย่าง มาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่แตกต่างกัน
 • การที่คุณสามารถระบุความสามารถของคุณ แล้วนำไปใช้กับสิ่งใหม่ ๆ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกดี เช่นจากความสำเร็จในการทำงาน มิตรภาพ ความมุ่งมั่นของคุณในการเต้นรำ แล้วนำมาใช้ในส่วนของชีวิตของคุณที่คุณต้องการปรับปรุง
 • ทักษะที่คุณใช้เพื่อให้บรรลุในอดีตที่อาจช่วยคุณในภายหน้าคืออะไร?

Segment and Merge

 • การจัดการขอบเขตอย่างชาญฉลาด เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่สำคัญ
 • เริ่มต้นด้วยการคิดแยก (ระยะเวลาและพื้นที่) ระหว่างบทบาทที่แตกต่างของคุณ
 • จากนั้นทำสิ่งตรงข้าม: คิดถึงโอกาสที่จะนำสองสิ่งมารวมกันในชีวิตของคุณ เช่นคุณอาจให้บุตรมาร่วมกับกับบริษัทในการสนับสนุนการทำงานการกุศล หรือนำผู้ร่วมงานมาร่วมงานเลี้ยงในชุมชนในละแวกบ้านของคุณ
 • หลังจากที่คุณได้พยายามแบ่งและรวม ให้จดข้อมูลเชิงลึกของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล สำหรับทั้งคุณและคนรอบตัวคุณ

แนวคิดที่ 3. Skills for Being Innovative

 • หลักการที่สามคือ เป็นนวัตกรรม (be innovative) ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ในการระบุและใฝ่หา การชนะสี่ทิศทาง (four-way wins) คุณจะต้อง:

1. มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ (Focus on results)

2. แก้ปัญหาความขัดแย้งสิ่งต่าง ๆ (Resolve conflicts among domains)

3. ท้าทายสภาพที่เป็นอยู่ (Challenge the status quo)

4. มีวิธีการในการทำสิ่งใหม่ ๆ (See new ways of doing things)

5. เปลี่ยนแปลงอย่างกล้าหาญ (Embrace change courageously)

6. สร้างวัฒนธรรมของนวัตกรรมรอบตัวคุณ (Create cultures of innovation around you)

Scenario exercises

 • การจำลองสถานการณ์ เป็นหนึ่งในหลายวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคุณในการมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ เพราะเป็นการประหยัดเวลาหรือพลังงาน
 • จำลองสถานการณ์เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการ แล้วระบุสามทางเลือก รวมทั้งทรัพยากรที่ต้องการ และความท้าทายที่คุณจะต้องเผชิญ
 • การระดมความคิดนี้ จะช่วยกระตุ้นให้คุณมุ่งที่ผลลัพธ์
 • อีกวิธีหนึ่งคือ การทดลองพฤติกรรมรูปแบบใหม่ ทำกิจกรรมในช่วงเวลาใหม่ หรือในสถานที่ที่แตกต่างกันออกไป

Crowdsourcing

 • รวมแหล่งการแก้ปัญหา (Crowdsourcing) คือวิธีการช่วยให้คุณปฏิบัติด้วยวิธีการใหม่ ๆ
 • ให้รวบรวมกลุ่มเพื่อนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด อธิบายถึงปัญหาที่คุณกำลังเผชิญ แล้วขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และบันทึกสิ่งที่คุณได้ยิน
 • เลือกสิ่งที่คุณคิดว่าดีที่สุด ร่างแผนงาน และพยายามที่จะทำให้มันเกิดขึ้น

Leading the Life You Want

 • การมีชีวิตที่คุณต้องการ คล้ายกับเป็นงานฝีมือ เช่นเดียวกับการร้องเพลง การเขียน การเต้นรำ หรือเล่นกีฬาใด ๆ ที่คุณสามารถทำให้ดีได้โดยการฝึกฝน
 • เริ่มต้นด้วย สามแนวคิดคือ: เป็นจริง เป็นทั้งหมด และเป็นนวัตกรรม
 • เข้าใจทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในแต่ละแนวคิด จากนั้นก็มุ่งมั่นที่จะทำให้สนุกและมีผลสำเร็จในการทำงาน แล้วทำให้สิ่งเหล่านั้น เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้นำของคุณ

สรุป

 • ผู้ประพันธ์บทความนี้ มีแนวคิดที่จะทำให้ชีวิตและหน้าที่การงาน มีการบูรณาการกัน แทนที่การจัดการอย่างสมดุลของมิติทั้งสี่คือ ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การงาน และชุมชน เพราะเมื่อสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป จะมีผลกระทบอีกสิ่งอื่นด้วย
 • วิธีการจัดการมีสามขั้นตอนคือ การประเมินตนเอง (โดยการใช้วงกลมสี่วงเป็นสัญลักษณ์) การพิจารณาทุกบทบาทของตนเองอย่างรอบคอบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้มิติทั้งสี่เกิดการผสมผสานอย่างลงตัว***************************************************
หมายเลขบันทึก: 587618เขียนเมื่อ 18 มีนาคม 2015 21:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มีนาคม 2015 21:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี