ผอ.พอเพียง
ผอ. วิชัย วิชัย จันทร์ส่อง

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2558 เรื่อง สถานีโทรทัศน์หนองฆ้อพอเพียง


นวัตกรรม "สถานีโทรทัศน์หนองฆ้อพอเพียง" ของโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ เริ่มดำเนินการพัฒนามาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาระบบถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด ร่วมกับอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินรายการโทรทัศน์ในโรงเรียนให้มีสาระครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ๓) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้อุปกรณ์ไอซีทีของนักเรียนในการจัดทำสถานีโทรทัศน์ ๔) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย และภาษาอื่นๆ ของนักเรียนผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ และ ๕) เพื่อเป็นการค้นหาความสามารถและสร้างแรงบันดาลใจของนักเรียนในด้านสื่อสารมวลชนและช่างเทคนิคการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ออกแบบพัฒนาเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ การออกแบบระบบสถานีโทรทัศน์หนองฆ้อพอเพียง และส่วนที่ ๒ การออกแบบรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบในการดำเนินการ พิจารณาถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ดำเนินการโดยใช้องค์ความรู้ที่ถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม ในแต่ปีดำเนินการประเมินผลการดำเนินการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ กับกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ โดยการสุ่มอย่างง่าย จำนวน ๓๐ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติคะแนนเฉลี่ย

() และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

พบว่าผลการประเมินผลการพัฒนานวัตกรรม "สถานีโทรทัศน์หนองฆ้อพอเพียง"

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ โดยรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( = 4.24 ,

S.D. = .33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาระบบสถานีโทรทัศน์หนองฆ้อพอเพียง

มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( = 4.09 , S.D. = .45) และด้านการพัฒนารูปแบบการดำเนินรายการ มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( = 4.36 , S.D. = .28)


หมายเลขบันทึก: 587250เขียนเมื่อ 10 มีนาคม 2015 08:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มีนาคม 2015 08:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี