KM วันละคำ : ๖๓๘. นำความรู้ฝังลึกออกมาใช้ประโยชน์


ในการประชุม HA National Forum 16 วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เป็นรายการเสวนา "ก้าวไปข้างหน้า R2R กับ HA" โดยมี พญ. ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ แห่ง สรพ. เป็นผู้ดำเนินรายการ วิทยากรได้แก่ นพ. ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ จากสสส., รศ. นพ. เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ จากศิริราช, และผม

ผมได้เสนอให้ออกแบบการเสวนา โดยเริ่มด้วยฉาย VDO ผลงาน R2R ทีละเรื่อง (5-7 นาที) ตามด้วย panel แต่ละคนให้ความเห็นว่ามีผลต่อ HA อย่างไร ใช้ตัวอย่างสัก 2-3 ตัวอย่าง ในการคุยกันจากฐานการปฏิบัติ

ย้ำว่าเป็นการเสวนากันโดยใช้ยุทธศาสตร์ "ต่อยอดความรู้จากการปฏิบัติ" คุยกันบนฐานของ การปฏิบัติ เอาการปฏิบัติเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่เอาทฤษฎีเป็นตัวตั้ง

ความรู้จากการปฏิบัติ คือ Tacit Knowledge (ความรู้ฝังลึก) เป็นความรู้ที่อาภัพในสังคมไทย และในทุกสังคม คือมักถูกละเลย ซึ่งก็เป็นธรรมดา เพราะมัน "ฝังลึก"

แต่จะ "ฝังลึก" แค่ไหน นัก KM ก็ชำนาญในการเอามาใช้ประโยชน์ สร้างคุณค่าต่อ เพราะใช้วิธีการง่ายๆ แบบหญ้าปากคอก คือวิธีเล่าเรื่อง (storytelling)

ในเวทีนี้ เราจะให้ VDO เรื่องราวที่เลือกสรรแล้ว เป็นผู้เล่าเรื่อง ในเรื่องราวมีความรู้ฝังลึกมากมาย ที่ช่วยให้สามารถนำเอางานประจำมาสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และเป็นการพัฒนาคุณภาพงานไปในตัว โดยผลลัพธ์สุดท้ายคือ ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ ได้รับบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ คนทำงานเก่งขึ้น/พัฒนาขึ้น และหน่วยงานเป็น "องค์กรเรียนรู้" (LO – Learning Organization)

ความรู้ฝังลึกนี้ มีอยู่ในคนทุกคน รวมทั้งคนเล็กคนน้อยที่หน้างาน เมื่อไรก็ตามมีการทำงานที่เกิดผลดี เป็นพิเศษ (Best Practice) ย่อมมีความรู้ฝังลึกดีๆ อยู่ในนั้น รอให้คนตาแหลม มาตีความ เอาไปสร้างคุณค่า และมูลค่า ต่อ

ในเวทีเสวนานี้ ผู้ร่วมรายการ ๔ คน จะไปช่วยกัน "จัดการความรู้" โดยการตีความ ความรู้ฝังลึก จากเรื่องใน VDO เพื่อให้ผู้ฟังเอาไป "จัดการความรู้" ต่อ คือเอาไปทดลองใช้พัฒนางานของตนเอง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้อง "ตีความ" เข้ากับบริบทของงานของตน

การจัดการความรู้ส่วนที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติ หรือการประยุกต์ใช้ความรู้/วิธีการ ในการพัฒนางาน ของตน


วิจารณ์ พานิช

๕ ก.พ. ๕๘บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)