สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมรรถนะที่ 8.1 สามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

ท่านคิดว่าสถานศึกษาของท่านควรมี ดัชนีชี้วัด อะไรบ้าง

ตัวอย่างเช่น 

ดัชนีชี้วัดตามสมรรถนะที่ 8.1 

ในปัจจุบัน สถานศึกษาของท่านได้ดำเนินการอะไรแล้ว

1.มี website ของหน่วยงาน ชื่อ www.edu.rmutt.ac.th/master

2. ระบบ e-office ใช้ระบบ GFMIS

 

และในอนาคต ท่านต้องการพัฒนาอะไร

 1. ค้องการนำ Weblog เพื่อใช้จัดการความรู้

2. มีระบบ e-Meeting เพื่อใช้ในการประชุม