ผลการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทยที่มีต่อทักษะทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกะลาพอ

<table cellspacing="0" cellpadding="0">

</table> </span></span> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> ชื่อการศึกษาผลการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทยที่มีต่อทักษะทางสังคม

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> ด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกะลาพอ </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-cluster; tab-stops: 32.0pt 40.0pt;"> ชื่อผู้รายงาน นางอำไพ ศรีมีชัย </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-cluster; tab-stops: 32.0pt 40.0pt;"> ตำแหน่งครูชำนาญการ </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-cluster; tab-stops: 32.0pt 40.0pt;"> หน่วยงาน โรงเรียนบ้านกะลาพอ </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 32.0pt 40.0pt;"> ปีที่ศึกษา 2557 </p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; tab-stops: 32.0pt 40.0pt;"> บทคัดย่อ </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; -ms-text-justify: inter-cluster;"> การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบทักษะทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกะลาพอ ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทย </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; -ms-text-justify: inter-cluster;"> กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยอายุ 5 – 6 ปี ที่กำลังเตรียมความพร้อมอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2556ของโรงเรียนบ้านกะลาพอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 คน กำหนดเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)แบบแผนการศึกษาเป็นแบบ One Group Pretest – Posttest Design เด็กปฐมวัยในกลุ่มทดลองสอนโดยให้ได้รับประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบทดสอบวัดทักษะทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเอง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ( t-test) </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-cluster; tab-stops: 32.0pt 40.0pt;"> ผลการศึกษาพบว่า </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-cluster; tab-stops: 32.0pt 40.0pt;"> เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2โรงเรียนบ้านกะลาพอ หลังได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทยมีทักษะทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองสูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0 5 </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทักษะทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองความเห็น (0)