กฎหมายราชทัณฑ์ ตอน กฎหมายเรือนจำอุตสาหกรรม

กฎหมายเรือนจำอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา ที่ตราขึ้นโดยสภาคองเกรส มีทั้งหมด 4 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติฮาร์เวสคูเปอร์ (Hawes-Cooper Act 1929) พระราชบัญญัติแอสเชิ้ทซัมเนอร์ (Ashurst-Sumners 1935) พระราชบัญญัติวอลช์ฮีลี (Walsh-Healey 1936) และพระราชบัญญัติเพิ่มประสิทธิภาพเรือนจำอุตสาหกรรม 1979 (Prison Industry Enhancement Act 1979) โดยกฎหมาย ทั้ง 4 ฉบับ ยังแบ่งย่อยได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกฎหมายที่ห้ามมิให้ดำเนินการเรือนจำอุตสาหกรรม และกฎหมายที่สนับสนุนเรือนจำอุตสาหกรรม .....


ความเห็น (0)