การวิจัยทางการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศ

ส. 28 ก.พ.58 ณ ห้อง 818

วันนี้เรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศ

การทำวิจัยในปัจจุบันนี้ต้องคำนึงถึงว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างไร หรือมันคือประเด็นวิกฤติด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง แล้วการศึกษาจะช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาในเรื่องพวกนี้ได้อย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ(2540) คือช่วงฟองสบู่แตก สะท้อนให้เห็นถึง

ความพลั้งพลาดทางทัศนคติและค่านิยมของการใช้ชีวิตและการทำงาน คือ มุ่งแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจ รายได้ของประเทศต้องสูงขึ้น แต่ปรากฎว่าเป็นไงธนาคารยังเจ๋งเลย

การศึกษา ค้นคว้า วิจับและพัฒนาประเทศล้วนอ้างอิงอยู่กับรูปแบบและแนวคิดของประเทศที่พัฒนาแล้ว คือยุโรป ซึ่งเค้าต้องการการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและทรัพยากรอันมีค่า สูญเสียความคิดริเริ่มที่คนไทยมีอยู่ไป เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งถูกนโยบายเงินผัน (พรรคกิจสังคม) ทำให้เลือนหายไปจากสังคมไทย

โครงการวิจัยแบบบูรณาการ

คือ การร่วมกันทำวิจัยเพื่อตอบสนองสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการทำวิจัยมากขึ้น เพื่อนำไปสู่

  1. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
  2. การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เช่น เมื่อเรียนแล้วควรคิดนวัตกรรมได้ นวัตกรรมแบบประหยัดทรัพยากร
  3. การพัฒนาทุนทางสังคม (ทุนทางวัฒนธรรม เช่น ประเพณีต่างๆ เมื่อสูญหายแล้วกลับมายาก) การแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นวงจรแห่งความโชคร้าย (โง่ จน เจ็บ) เรียนแล้วควรประกอบสัมมาชีพได้ ซึ่งความยากจนได้ถูกกำหนดเส้นความยากจนโดย UN agenda ซึ่งเรียกว่า Poverty line ซึ่งเมื่อก่อนคือ 1$/วัน ประมาณ 30บาท/วัน หรือประมาณ 900บาท/เดือน แต่ปัจจุบันประมาร 1,400บาท/เดือน และลดลงเหลือประมาณ 11% ซึ่งในความเป็นจริงค่าครองชีพของคนชนบทกับเมืองมันแตกต่างกัน ส่วนการยกระดับชีวิตนั้นมี 2 มิติ คือ ตนเอง และ เพื่อนร่วมโลก ซึ่งการยกระดับเพื่อนร่วมโลกควรมีความสำคัญมากกว่า ควรมี service learning (การเรียนรู้โดยการให้บริการ)
  4. การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ การต่างประเทศและการอำนวยความยุติธรรม ปัจจุบันรูปแบบความมั่นคงได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เพียงแต่กำลังทหาร แต่มันยังมีด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซึ่งการต่างประเทศมีผลมากตัวอย่างกรณีเขาพระวิหารระหว่างกัมพูชากับไทย ซึ่งกัมพูชามีการต่างประเทศที่ดีกว่าไทย เราควรมีการศึกษาเรื่อง IU (International Understanding)
  5. การเสริมสร้างการบริหารจัดการประเทศ : ธรรมาภิบาล (Good Governance) การบริหารจัดการที่ดีต้องใช้ระบบคุณธรรม ใช้ความรู้ความสามารถมากกว่าเส้นสาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยและพัฒนาการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศความเห็น (1)

ผมอ่าน 2 รอบแล้วครับ service learning ก็ดีน่ะครับคุณครู การอำนวยความยุติธรรม และ Good Governance ก็ยังไม่เป็นรูปธรรม .....555