cd-007การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

อบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา (SAR15) ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
จัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมงาน
ประมาณ 150 คน จาก 15 มหาวิทยาลัย เน้นการฝึกเขียนระบบและกลไกของหลักสูตรการสอบทานผลสัมฤทธิ์และการเชื่อมโยงระดับหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เฉลิมเกียรติความเห็น (0)