การศึกษาเรื่อง ปัญหาการใช้ภาษาไทยของเยาวชนในอินเทอร์เน็ต

ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่อง ปัญหาการใช้ภาษาไทยของเยาวชนในอินเทอร์เน็ต

ผู้จัดทำ นายธนวัฒน์ ดาววีระกุล

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้า เรื่องปัญหาการใช้ภาษาไทยของเยาวชนในอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ต 2) เพื่อศึกษาผลกระทบของปัญหาการใช้ภาษาไทยของเยาวชนในอินเทอร์เน็ต 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของเยาวชนในอินเทอร์เน็ต

การศึกษาค้นคว้า เรื่อง ปัญหาการใช้ภาษาไทยของเยาวชนในอินเทอร์เน็ต มีวิธีการศึกษาคือ การใช้ภาษาไทยในสังคมปัจจุบัน ผลกระทบของปัญหาการใช้ภาษาไทยของเยาวชนในอินเทอร์เน็ต ศึกษาจากเอกสาร ตำรา หนังสือ และอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของเยาวชนในอินเทอร์เน็ต ศึกษาจาการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 50 คนโดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า การใช้ภาษาไทยที่เกิดจากอินเทอร์เน็ตนั้นเริ่มลุกลามมาจากโปรแกรมแช็ทรูมและเกมออนไลน์ ซึ่งดูคล้ายเป็นการสนทนากันธรรมดา แต่เมื่อได้เข้าไปสัมผัสแล้ว มันเป็นการสนทนาอันไม่มีขีดจำกัดของภาษาทำให้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย จึงส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์ พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อปัญหา การใช้ภาษาไทยของเยาวชนในอินเทอร์เน็ต คือ เยาวชนต้องดูแลเอาใจใส่ในใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.56)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Apinun's blogความเห็น (1)

อิทธิชัย
IP: xxx.27.205.25
เขียนเมื่อ 

เป็นการศึกษาปัญหาที่ดี เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีผลกระทบกับภาษาไทยมาก ซึ่งในปัจจุบัน วัยรุ่น พิมพ์ภาษาไทยผิดในการคุยกัน เยอะมาก