การศึกษาเรื่องวิวัฒนาการการทำอาหาร

ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่องวิวัฒนาการการทำอาหาร

ผู้จัดทำ นางสาวเหมวรรณ แก้วประดิษฐ์

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง วิวัฒนาการการทำอาหาร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของการทำอาหารไทย 2. เพื่อศึกษาการทำอาหารมีผลกระทบต่อสุขภาพ 3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในด้านความเปลี่ยนแปลงของการทำอาหาร

การศึกษาเรื่อง วิวัฒนาการการทำอาหารมีวิธีการศึกษา และการทำอาหารมีผลกระทบต่อสุขภาพ ศึกษาจากเอกสารและอินเทอร์เน็ตโดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของของประชาชนในด้านความเปลี่ยนแปลงของการทำอาหาร ศึกษาจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 50 คนโดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แล้วนำมา เรียบเรียงและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ร้อยละและค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า 1. วิวัฒนาการการทำอาหาร มีสาเหตุมาจากมนุษย์มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 2.การทำอาหารมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ มนุษย์เพิ่มมากขึ้นทำให้ความต้องการอาหารมากขึ้นมีการแปรรูปอาหาร เพิ่มความสะดวกในการบรรจุหีบห่ออาหาร ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ

จากการบริโภคอาหารแปรรูปและการบรรจุหีบห่ออาหาร 3.ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง จากการสัมภาษณ์พบว่าวิวัฒนาการการทำอาหารเกิดจากการที่มนุษย์มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อยู่ในระดับ มาก (X =4.42)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Apinun's blogความเห็น (1)

นางสาวสรารัตน์ โม่มาลา
IP: xxx.230.178.125
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาของข้อมูลครบถ้วน ทำให้รู้ถึงเรื่องที่กำลังจะดำเนินการทำ