การศึกษาเรื่อง ปัญหาการแบ่งฝ่ายทางการเมืองของประชาชนชาวไทยในปัจจุบัน

ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่อง ปัญหาการแบ่งฝ่ายทางการเมืองของประชาชนชาวไทยในปัจจุบัน

ผู้จัดทำ นางสาวอนัญญา ปาลวัฒน์

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ปัญหาการแบ่งฝ่ายทางการเมืองของประชาชนชาวไทยในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการแบ่งฝ่ายของประชาชนไทยในปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาการแบ่งฝ่ายของประชาชนชาวไทยในปัจจุบัน 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับการแบ่งฝ่ายของประชาชนชาวไทยในปัจจุบัน
การศึกษาเรื่อง การแบ่งฝ่ายทางการเมืองของประชาชนชาวไทยในปัจจุบันมีวิธีการศึกษา คือสาเหตุของการแบ่งฝ่ายของประชาชนไทยในปัจจุบัน แนวทางในการแก้ไขปัญหาการแบ่งฝ่ายของประชาชนชาวไทยในปัจจุบัน ศึกษาจากเอกสารและอินเทอร์เน็ตโดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นเรื่อง การแบ่งฝ่ายทางการเมืองของประชาชนชาวไทยในปัจจุบัน ศึกษาจากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 50 คนโดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของปัญหาการแบ่งฝ่ายของประชาชนเกิดจากการขาดความรู้ของประชาชน และนักการเมือง แนวทางในการแก้ไขปัญหาการแบ่งฝ่ายของประชาชนชาวไทยคือต้องตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ที่ทุกฝ่ายยอมรับ และลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและความคิดเห็นของนักเรียน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เกี่ยวกับปัญหาการแบ่งฝ่ายของประชาชน จากการสัมภาษณ์ พบว่า การแก้ไขปัญหาการแบ่งฝ่ายของประชาชนชาวไทยคือต้องตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ที่ทุกฝ่ายยอมรับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.31)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Apinun's blogความเห็น (1)

นางสาวกนกพร ชูชาติ
IP: xxx.27.201.158
เขียนเมื่อ 

ดิฉันมีความคิดเห็นว่าปัญหาการเมืองไทยเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะเป็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบัน การเสนอครั้งนี้จึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก