การศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย

ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย

ผู้จัดทำ นางสาว กนกพร ชูชาติ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่4

ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการคือ 1.เพื่อศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย 2.เพื่อศึกษาผลกระทบของปัญหาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย 3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย

การศึกษาเรื่องภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบัน มีวิธีการศึกษา คือ ความสำคัญของ การท่องเที่ยว และผลกระทบของปัญหาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย ศึกษาจากเอกสารและอินเทอร์เน็ตโดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของคนไทยที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย ศึกษาจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 50 คนโดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยถูกมองในด้านลบ ผลกระทบจากปัญหาการท่องเที่ยวไทยถูกมองในด้านลบส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และความคิดเห็นของนักเรียน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย จากการสัมภาษณ์ พบว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในด้านลบส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.90)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Apinun's blogความเห็น (2)

นางสาวอนันญา ปาลวัฒน์
IP: xxx.27.201.245
เขียนเมื่อ 

ทำให้เราเห็นถึงภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยที่คนต่างชาติมองมาในการท่องเที่ยวและทำให้เราสามารถนำความคิดเห็นไปใช้ในการปรับปรุงการท่องเที่ยวของไทยในอนาคต

นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว ม.4/1 เลขที่ 24
IP: xxx.164.191.25
เขียนเมื่อ 

ดิฉันมีความคิดว่า การที่ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยดีและเป็นที่น่าสนใจของชาวต่างชาติได้ก็ต่อเมื่อเราคนไทยช่วยกันอุนรักษ์เเละดูเเลรักษาการท่องเที่ยวให้ดีเป็นเจ้าบ้านที่ต้อนรับที่ดีไม่ช่วยกันทำลายการท่องเที่ยวไทยเราถ้าการท่องเที่ยวดีเศรษฐกิจไทยก็จะดีขึ้น